Cynllun Cysgodi ar Batrôl

Mae Heddlu Gwent yn gweithredu Cynllun Cysgodi ar Batrôl sy'n rhoi cyfle i unrhyw aelod o'r gymuned sy'n 18 oed neu drosodd, fynd gyda Swyddogion yr Heddlu ar batrôl.

Roedd y cynllun 'Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio' a lansiwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i Heddluoedd a oedd yn cymryd rhan yn y cynllun gael polisi/gweithdrefn ar gyfer ymwelwyr lleyg a oedd yn cael arsylwi 'achosion o stopio a chwilio'. Mae'r Polisi Arsylwi Lleyg yn egluro mwy am y ffordd rydym yn bodloni'r gofynion hyn.

Oherwydd natur y rôl, ni ellir gwarantu y bydd pobl sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Cysgodi ar Batrôl yn gweld achos o stopio a chwilio. Mae hyn am mai dim ond pan fydd gofyniad gweithredol i wneud hynny y caiff pwerau'r Heddlu i stopio a chwilio eu defnyddio.

Fodd bynnag, bydd cymryd rhan yn y Cynllun Cysgodi ar Batrôl yn gyfle i chi weld achos o stopio a chwilio o bosibl, ynghyd â llawer o weithgareddau a gweithdrefnau plismona eraill; a chewch gyfle hefyd i ddod i adnabod Swyddog yr Heddlu.

Mae arsylwyr lleyg sy'n mynd ar batrôl gyda Swyddogion mewn cerbydau yn debygol o glywed gwybodaeth breifat a mynd i ddigwyddiadau lle byddant yn dod yn ymwybodol o wybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, bydd angen i arsylwyr lleyg sy'n mynd ar batrôl gyda Swyddog gael eu fetio a chael gwiriad cofnodion troseddol. Os oes gennych gollfarnau blaenorol, caiff y penderfyniad i'ch cynnwys yn y cynllun ei ystyried fesul achos.

Os hoffech gymryd rhan, cwblhewch Ffurflen Gais y Cynllun Cysgodi ar Batrôl.