Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Bydd ein gwrandawiad camymddwyn cyhoeddus nesaf ar

Ar 27 Mehefin 2017 cafodd un o Gwnstabliaid Heddlu Gwent ei ddiswyddo gan y Prif Gwnstabl mewn Gwrandawiad Achos Arbennig o ganlyniad i dorri'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol mewn perthynas ag Awdurdod, Parch a Chwrteisi, Defnydd o Rym, Dyletswyddau a Chyfrifoldebau ac Ymddygiad Annheilwng. Roedd y swyddog wedi cael ei ddyfarnnu'n euog o Niwed Corfforol Difrifol mewn perthynas ag ymosodiad ar aelod o'r cyhoedd pan nad oedd ar ddyletswydd ac ar 22 Mehefin 2017 cafodd y swyddog ei ddedfrydu i 12 mis yn y carchar.

Dywedodd y Prif Gwnstabl, Jeff Farrar, "Mae gan y cyhoedd hawl i ddisgwyl y safon uchaf o ymddygiad moesegol a phroffesiynnol gan ei swyddogion. Nid oedd ymddygiad DC Smith yn cyrraedd y safon hon, ac nid yn unig y mae wedi colli ei swydd o ganlyniad i'r hyn a wnaeth, ond mae wedi colli ei ryddid hefyd."