Uwch Swyddogion

Y Prif Uwcharolygydd Marc Budden

Pennaeth Plismona yn y Gymdogaeth, Partneriaethau a Gweithrediadau Lifrai

Ymunodd Marc â Heddlu Gwent yn 1993. Mae wedi gweithio yn ardaloedd pob un o'r pum  Awdurdod Lleol, sydd wedi ei alluogi i feithrin cydberthnasau da â chymunedau lleol a phartneriaid. Mae'n Gadlywydd Trefn Gyhoeddus Aur, Cadlywydd CBRN a Chadlywydd Strategol Arbenigol ym maes Drylliau ac hefyd yn Drafodwr Gwystlon yr Heddlu. Mae wedi bod yn Gadlywydd ar nifer o ddigwyddiadau mawr yn lleol ac yn genedlaethol, gan gynnwys Cwpan Ryder, Ymweliad Arlywyddol NATO ac  Uwchgynhadledd G8.

Mae gan Marc Radd Meistr mewn Seicoleg Digwyddiadau Mawr a Chritigol o Brifysgol Lerpwl hefyd.

Mae Marc wedi byw a gweithio yng Ngwent gydol ei fywyd sy'n golygu ei fod yn frwd dros wella'r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau Plismona i'r cyhoedd. Mae'n falch o'r Swyddogion rydym yn eu harwain yng Ngwent, sy'n peryglu eu bywydau bob dydd i gadw ein cymunedau'n ddiogel. Mae Marc yn briod gyda thri o blant ac mae'n mwynhau treulio amser gyda'i deulu, teithio a seiclo.

E-bost cyswllt: [email protected]

Y Prif Uwcharolygydd Mark Warrender

Pennaeth Datblygu Gwasanaethau 

Ymunodd Mark â Heddlu Gwent yn 1996 ac mae wedi gweithio mewn nifer o rolau lifrai ac yn yr adran ymchwiliadau troseddol (CID) yn ystod ei yrfa. Mae wedi dal nifer o swyddi allweddol yn Heddlu Gwent, gan gynnwys Pennaeth Cymorth Gweithredol; Comander Uned Blismona Leol yng Nghasnewydd ac ym Mlaenau Gwent a Phennaeth Safonau Proffesiynol.

Mark yw Cadeirydd Cangen Gwent o Gymdeithas yr Uwcharolygwyr ac mae ganddo gyfrifoldeb rhanbarthol dros Gydraddoldeb, Trosedd Casineb a Chydlyniant. Mae Mark yn Gomander Drylliau Tanio Strategol; Arweinydd yr Heddlu ar gyfer Trafodwyr Gwystlon ac yn un o fentoriaid yr Heddlu.

E-bost cyswllt: [email protected]

 

 

Y Ditectif Brif Uwcharolygydd Rhiannon Kirk

Pennaeth Gwasanaethau Diogelu

Mae Rhiannon wedi gwasanaethu Heddlu Gwent ers 1992, gan berfformio amrywiaeth o rolau mewn lifrai ac yn yr adran ymchwiliadau troseddol (CID) ar bob rheng. Roedd Rhiannon yn Bennaeth Tarian (Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Cymru) rhwng 2011 a 2014. 
Dros y tair blynedd diwethaf, mae Rhiannon wedi arwain Rhaglen Newid Staying Ahead, gan adolygu pob agwedd ar yr Heddlu ac ymateb i newidiadau anferth, tra'n cyflawni arbedion effeithlonrwydd sylweddol. Mae Rhiannon wedi arwain tîm Staying Ahead, gan lunio ymateb Heddlu Gwent i arolygiadau ACEM. Mae canlyniadau ein harolygiadau wedi gwella o 'angen gwelliant' i 'da' ym meysydd cyfreithlondeb, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

Mae Rhiannon bob amser wedi bod yn frwd dros helpu pobl, sy'n ganolog i blismona, ac mae hi'n rhoi pwys mawr ar degwch a phroffesiynoldeb. Mae'n gerddor brwd, yn aelod o gôr, ac fe'i gwelir yn aml allan yn rhedeg, er ei bod yn arafach y dyddiau hyn.

E-bost cyswllt: [email protected]