Uwch Reolwyr

Pennaeth Gwasanaethau Pobl - Neil Lewis

Ymunodd Neil â Heddlu Gwent ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl bod yn Rheolwr Adnoddau Dynol gyda Chyngor Dinas Casnewydd. Mae Neil wedi gweithio ym maes Adnoddau Dynol ers dros 15 mlynedd ar ôl graddio gyda BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Morgannwg a chwblhau MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Neil ar hyn o bryd yn llunio Strategaeth Lles Heddlu Gwent.Mae Neil yn gyfrifol am: Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Iechyd Galwedigaethol ac Iechyd a Diogelwch.

E-bost cyswllt: [email protected]

Pennaeth Caffael - Paula Corfield

Mae gan Paula gymhwyster MCIPS ac mae ganddi Ddiploma mewn Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae Paula hefyd yn gweithio tuag at MSc mewn Caffael Strategol.

Mae Paula wedi gweithio ym maes caffael ers 21 mlynedd yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Mae hi wedi gweithio i Heddlu Gwent ers deng mlynedd.   

E-bost cyswllt: [email protected]

Pennaeth Ystadau - Kieran McHugh

Mae Kieran yn hoff iawn o gymryd rhan mewn chwaraeon ac yn gwneud gwaith elusennol gyda HCPT a'r Night Shelter.

Ymunodd Kieran â Heddlu Gwent yn 2001 ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad ôl-raddedig mewn Rheoli Ystadau yn y sectorau bancio, hamdden, y sector preifat a sector y llywodraeth.

Mae Kieran yn cynrychioli Heddlu Gwent ar Fwrdd Ystadau Gwasanaeth Brys ar y Cyd De Cymru a Gr?p Ystadau Cenedlaethol yr Heddlu (NPEG). Mae'n gyfrifol am y Strategaeth Ystadau, Rheoli Ystadau, Cyfleusterau a Lifrai a'r Storfa Cyfarpar.

Mae gan Kieran ddiddordeb brwd mewn chwaraeon ac yn ymgymryd â gwaith elusennol gyda Ymddiriedolaeth Ty Hosana a Phererindod Plant a elusen Night Shelter.

E-bost cyswllt: [email protected]

 

 

Pennaeth Rheoli Data a Chyfiawnder Troseddol - David Broadway

Ymunodd Dave â Heddlu Gwent yn 1995 fel rhan o'r adran gyllid ac mae hefyd wedi llenwi rôl Rheolwr Busnes a Rheolwr Cydweithredu Technegol Gwasanaethau Adnoddau a Rennir, cyn symud i'r maes Cyfiawnder Troseddol yn 2011.

Mae Dave wedi bod yn Bennaeth y Ddalfa, Gweinyddiaeth Cyfiawnder a Rheoli Data dros dro ers mis Mawrth 2016 ac ar hyn o bryd mae'n arwain adolygiad o faes busnes Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

E-bost cyswllt: [email protected]

Pennaeth Cyllid Dros Dro - Ken Chedzey

Mae Ken wedi gweithio ym maes Cyllid ers dros 30 mlynedd, mewn amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a sector preifat. Mae Ken wedi bod yn gweithio i Heddlu Gwent ers 2000, gan ddatblygu dryw ffrwd cyfrifo rheoli yr adran Gyllid. Ef oedd y Prif Gyfrifydd Rheoli rhwng 2010 a 2016.  

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Ken wedi arwain yr Adran Gyllid wrth i'r adran gyflawni gwasanaeth o safon sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Mae gan Ken gyfrifoldeb am Strategaeth Ariannol, Perfformiad Ariannol, Cyflwyno Adroddiadau Statudol, Rheoli'r Trysorlys a Gwasanaethau Canghellor. 

Mae Ken yn aelod Cymrawd o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).