Yr Arolygydd Aled George

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Aled George, sy'n cwmpasu ardaloedd y Coed Duon a Risga

Diwedd mis Ebrill cefais fy mhenodi'n Arolygydd Daearyddol ar gyfer ardal Coed-duon a Rhisga a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun.

Rwy'n hanu o gefndir ffermio yng nghanolbarth Cymru'n wreiddiol ac rwyf wedi byw yn lleol am ymron i 15 mlynedd a chyn ymuno â'r heddlu bûm mewn nifer o swyddi uwch mewn cwmnïau bancio ac yswiriant.

Yn ystod fy nghyfnod gyda Heddlu Gwent rwyf wedi gwasanaethu mewn swyddogaethau rheng flaen, ymateb i alwadau brys, gweithio o nifer o leoliadau gan gynnwys Pont-y-p?l, Cwmbrân, Ystrad Mynach a gorsafoedd Coed-duon a Rhisga yn awr. Yn fwyaf diweddar bûm yn gwasanaethu fel Arolygydd Dyletswydd, yn goruchwylio galw, digwyddiadau a goruchwylio troseddwyr sy'n cael eu cadw yn y ddalfa.

Mae'r cyfle newydd hwn fel arolygydd daearyddol ardaloedd Coed-duon a Rhisga yn gyffrous iawn i mi ac rwy'n edrych ymlaen at weithio'n ddiwyd i gefnogi ac annog fy nhimau i fynd i'r afael â'r problemau sy'n achosi pryder i'n trigolion lleol ac ymwelwyr sy'n dod i'r ardal.

Mae fy wythnosau cyntaf yn y swydd wedi bod yn gyfarfodydd yn bennaf, rhai mewnol ac allanol, i'm helpu i ddeall y problemau yn ein cymunedau'n well ond, yn bwysicach, i ddeall y gwaith ardderchog sy'n digwydd trwy'r amser i roi sylw i'r problemau hyn. Rwyf wedi cael cyfle i fynd allan ac ymateb i alwadau brys yn yr ardal hefyd ac i gwrdd â chynghorwyr a grwpiau lleol. 

Gorfodi rheolau parcio

Yn ystod y mis diwethaf, cymerodd Cyngor Caerffili'r cyfrifoldeb a’r pwerau gorfodi ar gyfer ymdrin â phroblemau parcio sifil. Gallwch ofyn am reolau gorfodi mewn lleoliad penodol neu hysbysu am gerbyd sydd wedi parcio'n anghyfreithlon ar-lein yn defnyddio'r dudalen ganlynol ar y we: https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Transport-and-parking/Civil-Parking-Enforcement-(CPE).aspx

Tanau glaswellt

Rydym yn dal i weithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac ysgolion a phobl ifanc i addysgu pobl am beryglon cynnau tannau glaswellt bwriadol i bobl, eiddo, bywyd gwyllt a'r amgylchedd. Ymunodd swyddogion â chydweithwyr o'r Gwasanaeth Tân hefyd i gynnal patrolau amlwg er mwyn mwyn ceisio atal gweithredoedd o'r fath. Byddwch yn wyliadwrus pan fyddwch allan a hysbyswch ni am unrhyw weithgareddau amheus trwy ffonio 101, yn arbennig wrth iddi fynd yn fwy twym a sych yn ystod yr haf. 

Beiciau oddi ar y ffordd

Mae patrolau bwriadol mewn lleoliadau allweddol wedi cael eu cynnal trwy'r ardal gyfan i fynd i'r afael â phroblemau sy'n ymwneud â beiciau oddi ar y ffordd yn cael eu gyrru mewn lleoliadau amhriodol ac mewn ffordd wrthgymdeithasol. Y mis hwn, mae'r tîm wedi cyflwyno llawer o hysbysiadau rhybuddio ac wedi atafaelu beiciau gan droseddwyr.

Mae hon yn broblem mewn sawl ardal yng Ngwent ac rwy'n gweithio gyda chydweithwyr ledled y Llu i fynd i'r afael â'r mater. Un ffordd allweddol y gallwch chi helpu yw rhoi gwybod i ni ble mae'r beiciau hyn yn cael eu cadw a phwy sy'n eu defnyddio nhw. Ffoniwch 101 nau anfonwch neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent. 

Os nad ydych am ein hysbysu ni'n uniongyrchol am ddigwyddiadau, gallwch ffonio Crimestoppers ar 0800 555111.

Troseddau cyfundrefnol

Mae swyddogion wedi gweithredu dwy warant cyffuriau yn ddiweddar ac mae nifer o unigolion wedi cael eu galw yn ôl i'r carchar am dorri amodau eu trwyddedau. Mae gwybodaeth gan ein cymunedau'n rhan allweddol o'r gwaith hwn felly os sylwch chi ar unrhyw beth anarferol neu sy'n achos pryder yn eich ardal chi, cysylltwch â ni. 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Problem arall sydd wedi effeithio ar nifer o ardaloedd, gan gynnwys Cefn Fforest, gorsaf fysys Coed-duon a Pharc Waunfawr/Crosskeys yw hysbysiadau am anhrefn ac ymddygiad gwael ymysg pobl ifanc. Mae patrolau'n dal i gael eu cynnal yn yr ardaloedd hyn, mewn cydweithrediad â wardeniaid diogelwch cymunedol, i sicrhau eu bod yn llefydd y gall y gymuned gyfan eu mwynhau a manteisio arnynt ac nad ydynt yn cael eu difetha gan ymddygiad amhriodol criw bach o bobl. Nawr bod y nosweithiau goleuach a thwymach wedi cyrraedd, rwy'n gwybod y bydd pobl yn ymgynnull am gyfnodau hwy gyda'r nos a hoffwn ofyn i bawb ymddwyn yn ystyriol.

Dyma erfyn ar rieni a gofalwyr yn yr ardal; sicrhewch eich bod yn gwybod lle mae eich plentyn a'i fod ef neu hi'n ymddwyn yn gall ymysg cyfoedion.  Mae nifer o blant yn rhan o'r broses troseddau ieuenctid yn barod. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol yn ein parciau ac yng nghanol ein trefi a byddwn yn ymdrin â phobl yn gadarn dan y broses cyfiawnder troseddol os ydynt yn cael eu dal yn cyflawni troseddau.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol  dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpblackwood a @gpriscanpt


Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost aled.george@gwent.pnn.police.uk

Inspector Aled George