Yr Arolygydd Jitka Tomkova-Griffiths

Blog diweddaraf eich Arolygydd lleol, Jitka Tomkova-Griffiths, sy'n gyfrifol am ardaloedd Pilgwenlli a'r Betws

Ers 1 Ebrill 2019 fi yw Arolygydd Daearyddol Gorllewin Casnewydd a hoffwn gymryd y cyfle hwn i gyflwyno fy hun mewn ychydig eiriau.

Rwyf wedi bod yn swyddog heddlu am naw mlynedd a hanner yn awr ar ôl gweithio fel swyddog cymorth cymunedol a chwnstabl gwirfoddol gyda Heddlu De Cymru cyn hynny, sy'n ymestyn fy ngyrfa plismona i 14 blynedd.

Yn ystod fy nghyfnod gyda Heddlu Gwent, rwyf wedi gweithio mewn sawl swyddogaeth, gan gynnwys ymchwiliadau troseddol, gwarchod y cyhoedd, plismona ymatebol ac yn fwyaf diweddar fel arolygydd yn y ddalfa ar ôl gweithio fel rhingyll yn y ddalfa cyn hynny. Rwyf wedi gweithio mewn sawl lleoliad, gan gynnwys Casnewydd Canolog, y Pencadlys, Tredegar, Coed-duon a Philgwenlli yn awr.

Treuliais 10 mis hefyd ar secondiad i Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EM yn gweithio yn Llundain yn cefnogi ei rhaglenni arolygu cenedlaethol.

Rwy'n gyffrous iawn i gael y cyfle i weithio fel yr arolygydd daearyddol i Orllewin Casnewydd ac rwy'n gobeithio y byddaf yn gallu defnyddio fy mhrofiad plismona blaenorol i gefnogi fy nhimau wrth fynd i'r afael â materion sy'n peri pryder i'n trigolion lleol a phobl sy'n ymweld â'r ardal.

Mae fy mhythefnos cyntaf yn y swydd wedi bod yn gyfarfodydd yn bennaf, rhai mewnol ac allanol, i'm helpu i ddeall y problemau yn ein cymunedau'n well ond, yn bwysicach, i ddeall y gwaith ardderchog sy'n digwydd trwy'r amser i roi sylw i'r problemau hyn.

Un o'r problemau sy'n effeithio ar ardal Pilgwenlli'n bennaf ar hyn o bryd yw cynnydd mewn lladradau o gerbydau modur. Hyd yn hyn mae fy nhimau wedi arestio chwech o bobl (rhai ohonyn nhw sawl gwaith) ac mae'r ymchwiliadau'n parhau. Mae swyddogion lleol, gyda chymorth timau eraill, yn dal i fynd ar batrôl yn yr ardal i fynd i'r afael â'r broblem barhaus.

Mae'r tîm cymdogaeth wedi gweithio'n agos gyda'r cymunedau lleol, yn cynnig cyngor atal troseddu. Hoffwn atgoffa pawb i gymryd camau syml i osgoi dioddef lladrad o gerbyd, fel peidio â gadael unrhyw eitemau yn y golwg a chloi eich cerbyd pryd bynnag y bydd heb unrhyw un ynddo, hyd yn oed am gyfnod byr.

Problem barhaus arall yn yr ardal yw pobl yn defnyddio cyffuriau a'r ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â hynny ac mae'r timau'n dal i weithredu gwarantau mewn adeiladau i fynd i'r afael â'r broblem. Mae ein gallu i ymdrin â'r defnydd o gyffuriau a'r effaith negyddol mae'n ei gael ar gymunedau lleol yn dibynnu'n helaeth ar wybodaeth gan bobl o fewn y cymunedau. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am unrhyw un sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu weithgarwch troseddol, cysylltwch â ni ar 101 neu trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y wefan. Os nad ydych am ein hysbysu ni'n uniongyrchol am ddigwyddiadau, gallwch ffonio Crimestoppers ar 0800 555111.

Rhoddodd swyddogion lleol gymorth i gau adeilad a oedd yn achosi pryder i aelodau'r cyhoedd yn yr ardal oherwydd bod pobl yn defnyddio cyffuriau ac yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Dyma un o nifer o’r opsiynau  y gallwn eu defnyddio i roi sylw i'r problemau.

Y mis hwn, cynhaliwyd y diwrnod cymorth cymunedol amlasiantaeth cyntaf ym Metws, ar 15 Ebrill, lle daeth partneriaid a'r heddlu at ei gilydd i roi cyfle i'r cyhoedd ymgysylltu â nhw. Roedd y diwrnod yn llwyddiant a bwriedir cynnal rhagor ohonynt ar draws yr ardal gyfan. Cewch fanylion pellach pan fydd y dyddiadau wedi eu cadarnhau.

Dydd Gwener 12 Ebrill lansiwyd Ymgyrch Harley, sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r broblem o ddefnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol. Ar y noson gyntaf, atafaelwyd beic modur ac arestiwyd unigolyn am yrru'n beryglus a throseddau'n ymwneud â chyffuriau. Hoffwn eich annog i hysbysu am unrhyw bryderon neu wybodaeth sydd gennych chi mewn perthynas â'r problemau hyn i'n helpu ni i ddal y bobl sy'n gyfrifol.

I orffen ar nodyn mwy cadarnhaol, aeth Rhingyll Heddlu Giles â phlant o Ysgol Gynradd T? Du am daith o amgylch gorsaf heddlu Casnewydd Canolog. Dyma enghraifft wych o waith ymgysylltu â'r genhedlaeth iau yn y gymuned, gan chwalu rhwystrau a meithrin cydberthnasau gwell gyda chenedlaethau'r dyfodol.  Rydym yn bwriadu parhau i ymgysylltu fel hyn ledled yr ardal.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gppill @gpbettws

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost Jitka.tomkova-griffiths@gwent.pnn.police.uk

Yr Arolygydd Jitka Tomkova-Griffiths