Yr Arolygydd Micah Hassell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Micah Hassell sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Croeso i flog y mis hwn. Mae plismona’n un o swyddogaethau hanfodol ein bywydau o ddydd i ddydd, ond ni fyddai modd i ni gyflawni ein gwaith na darparu ein gwasanaeth heb hyder a chefnogaeth lwyr ein cymunedau. Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan yr holl negeseuon a’r holl ddymuniadau da sy’n cael eu hanfon at fy staff a fi, a’r holl sôn am waith da, yr holl ganmoliaeth, yr holl wybodaeth am weithgarwch troseddol a’ch awydd i wneud yn siŵr ein bod yn parhau i sicrhau mai ein hardal ni yw’r lle gorau i fyw a gweithio ynddo a’r lle gorau i ymweld ag ef. 

Mae wedi bod yn bleser cael clywed y diweddaraf am y blaenoriaethau yr ydych yn teimlo bod angen i’r heddlu roi sylw iddynt ledled ardal Sir Fynwy, yn rhan o’r broses ‘Eich Llais’. Mae fy nhimau cymdogaeth wrthi’n ddiwyd yn llunio cynlluniau a phatrolau trefnus er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl a gaiff ei gydlynu â gwaith ein partneriaid a’n grwpiau cymunedol. Mae rhai o’r meysydd a nodwyd yn cael sylw parhaus ac yn feysydd yr ydym yn ymdrin â nhw’n barod, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu cymorth a sicrwydd i bob un ohonoch.

O safbwynt pryderon ynghylch cyffuriau anghyfreithlon, roeddwn yn falch dros ben o glywed gan y Sarjant Nigel Callard yn ardal Cas-gwent, sydd wedi bod yn gweithio oriau hir gyda’i dîm. Ar ôl ymateb i wybodaeth allweddol a gafwyd gan aelodau pryderus o’r gymuned, cynhaliodd y swyddogion ymgyrch chwilio ac arestio ardderchog yng nghyswllt troseddau’n ymwneud â chyffuriau, a llwyddwyd i atafaelu llawer o ganabis. Diolch am eich help.

Yn ardal y Fenni, cysylltodd aelodau pryderus o’r cyhoedd yn sydyn â’r heddlu ar ôl gweld dyn yr oeddent yn credu bod ganddo arf tanio yn ei feddiant. Hoffwn i chi i gyd wybod bod achosion o’r fath yn brin, a hoffwn eich sicrhau bod gennym dimau arbenigol wrth law 24 awr y dydd i ymateb ar frys i achosion fel hyn. Er nad oedd yr eitem dan sylw’n beryglus nac yn eitem a oedd yn cael ei hystyried yn arf tanio, gwnaeth y gymuned y peth iawn wrth gysylltu â’r heddlu er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r pryderon cychwynnol. Hoffwn roi teyrnged i’r Comander Tactegol Arfau Tanio, y Prif Arolygydd Taylor, a gydlynodd ymateb yr heddlu, a rhoi teyrnged hefyd i’r swyddogion sy’n gwneud yn siŵr bod ein cymunedau’n ddiogel pan fydd achosion fel hyn yn digwydd.

Ar nodyn ysgafnach, roedd yn fraint i fi gael bod yn Gomander Efydd ar gyfer ymweliad Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Charles ag ardal Llanofer ddechrau’r mis. Rhoddodd ei ymweliad gyfle i Heddlu Gwent ddangos ein hymateb cydlynus a ddaeth â thimau arbenigol o bob cwr o’r DU ynghyd, a oedd yn cynnwys ein swyddogion cymdogaeth lleol ni ein hunain. Gweithiodd pawb yn hynod o galed i sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn gallu bod yn rhan o ddiwrnod arbennig iawn. Roedd yn gyfle gwych i fi sefyll ochr yn ochr â llawer o ffrindiau a pherthnasau a oedd wedi gwneud mwy na’r disgwyl i drefnu nifer o ddigwyddiadau i baratoi ar gyfer yr ymweliad. Er bod y tywydd yn eithriadol o boeth, cafodd pawb ddiwrnod wrth eu bodd. Hoffwn ddiolch yn bersonol i bob un ohonoch a fynychodd ac a gefnogodd y diwrnod gan sicrhau ei fod yn gymaint o lwyddiant.

Mae llawer ohonoch ledled ardal Sir Fynwy wedi tynnu ein sylw at y broblem a achosir gan bobl sy’n gyrru beiciau modur yn gyflym drwy ein trefi a’n pentrefi. Rwy’n deall eich safbwyntiau a’ch pryderon yn llwyr, yn enwedig gan i mi weithio’n flaenorol fel Uwch-swyddog Ymchwilio lle bûm yn goruchwylio ymchwiliadau i Wrthdrawiadau Difrifol ac Angheuol ar y Ffyrdd ledled ardal Gwent, gan orfod gweld y gyflafan a’r golled enfawr y mae teuluoedd yn eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i wrthdrawiadau ar y ffyrdd. Roeddwn yn falch o gael cwrdd â phreswylwyr o ardal Drenewydd Gelli-farch yr wythnos diwethaf, sydd wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers sawl blwyddyn gyda’r heddlu a phartneriaid perthnasol i ymdrin â’r broblem hon. Rwy’n cytuno y gellid gwneud mwy i fynd i’r afael â’r broblem, a dyna pam rwyf wedi gofyn i’m Swyddogion Lleihau Trosedd ac Anhrefn ymchwilio i’r mater a rhoi trosolwg llawn i mi o’r broblem er mwyn i ni allu symud ymlaen. Yna, byddaf yn sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i fynd i’r afael â’ch pryderon a darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Yn olaf, rwy’n edmygu’r mentrau cymunedol sydd ar waith ledled ardal Sir Fynwy. Rwyf wedi mynychu nifer o ysgolion a phrosiectau cymunedol sydd wedi gwneud cais am gyllid gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ariannu amryw gynlluniau a gwasanaethau a fyddai’n cynnal cysylltiadau hanfodol o ran cymorth â’n pobl fwyaf agored i niwed. Mae’r cynlluniau yn amrywio o ddarparu lloches, bwyd, dillad, addysg a gwasanaeth cwnsela i amddiffyn pobl ifanc, adnabod a darparu llwybrau cadarnhaol a sicrhau bod pobl y mae tlodi neu droseddau’n effeithio arnynt yn cael y gofal gorau posibl. Yr hyn sydd wedi fy syfrdanu yw awydd pob un ohonoch i wneud i bethau weithio, gan ddangos cydymdeimlad a darparu gofal i bawb fel bod pawb yn cael cyfle i integreiddio yn ein cymunedau amrywiol. Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled, eich cefnogaeth a’ch ymroddiad – mae wir yn gwneud gwahaniaeth.

A dyna ni am y tro. Ond cofiwch, os ydych am roi gwybod am ddigwyddiad nad yw’n argyfwng dylech ffonio 101 ac os ydych am ddarparu unrhyw wybodaeth am drosedd gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol drwy anfon ebost i contact@gwent.pnn.police.uk. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111. Mae’r gwasanaeth hwnnw’n hollol ddienw. 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcaldicot @gpchepstow
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich micah.hassell@gwent.pnn.police.uk 

damian.sowrey@gwent.pnn.police.uk