Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Nawr ei bod hi'n fis Tachwedd mae'n adeg brysur arnom ni wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Mae'n hawdd i ni osod ein blwyddyn waith mewn cyfnodau ac wrth i gyfnod yr haf ddod i ben a'r gaeaf agosáu, mae gennym ni heriau newydd i'w hwynebu.  Mae'n bwysig ein bod ni'n edrych ymlaen at y problemau tymhorol hyn ac yn sicrhau ein bod ni a'n partneriaid yn Nhorfaen yn gweithio gydag un pwrpas, sef lleihau trosedd ac anhrefn a sicrhau bod ein cymunedau'n cael eu cadw'n ddiogel yn y broses.

Unwaith eto mae canol tref Cwmbrân wedi bod yn ffocws llawer o'n sylw. Mae canol y dref yn ased i Dorfaen ac mae'n un o'r canolfannau siopa mwyaf croesawgar a deniadol yn y rhanbarth.   Mae'r cyfnod siopa prysur sydd ar ddod yn sicr o ddenu miloedd bob dydd i fanteisio ar y ganolfan fanwerthu hon.

Rydym yn ymwybodol bod profiad llawer o ymwelwyr â'r dref yn cael ei ddifetha gan leiafrif bychan, sy'n benderfynol o ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac sy'n creu amgylchedd annymunol i bobl eraill. Y gwir amdani yw nad yw hi'n hawdd i ni ymdrin â'r problemau gan fod cysylltiad uniongyrchol rhwng ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyflenwad cyffuriau Dosbarth A, sy'n achosi'r mwyafrif o'n problemau.

Rwyf wedi sôn o'r blaen am weithredoedd anghyfrifol ychydig o bobl nad ydyn nhw'n gweld unrhyw broblem gyda chyflenwi cyffuriau caled i'n cymuned ifanc. Mae ein hymdrechion yn y dref yn canolbwyntio ar nifer o broblemau. Rydym yn parhau i fynd ar ôl pobl sy'n ceisio cymryd mantais o'n cymuned ifanc trwy ddarparu'r cyffuriau anghyfreithlon hyn iddyn nhw ac rydym yn ceisio targedu pobl sydd mewn perygl o gael eu harwain i lawr y llwybr anghywir mewn bywyd, a throi eu cyfeiriad at ddefnyddio'u hamser yn fwy cynhyrchiol a boddhaus.

Ein nod ni yw mynd at y bobl ifanc hyn yn ddigon cynnar i'w hatal nhw rhag troseddu ond rydym yn cydnabod bod pwynt yn cyrraedd pan na allwn barhau i geisio troi eu cyfeiriad oddi wrth droseddu a phan fydd angen camau cadarn lle mae opsiynau eraill wedi methu. Mae gennym amrywiaeth helaeth o opsiynau statudol i gyflawni hyn ac mae carchariad diweddar dyn 18 oed am dorri ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol yn barhaus yn dangos sut mae angen i ni ymchwilio i nifer o opsiynau yn aml iawn cyn dod i ganlyniad cadarnhaol sydd o fudd i gymuned Torfaen.

Ein cynllun ni yw parhau i ganolbwyntio ar ganol y dref ac mae adnoddau ychwanegol yn cael eu defnyddio ar adegau allweddol i fynd i'r afael â hyn. Rydym wedi dwyn ein partneriaid ynghyd i sicrhau dull cydlynol o weithredu ym mis Tachwedd er mwyn llwyddo.

Arweiniodd ein gweithgarwch mwyaf diweddar yng nghanol y dref at arestio dyn 31 oed a'i gyhuddo o feddu ar lafn cyllell/gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus. Mae i fod i ymddangos gerbron llys ynadon yn hwyrach y mis hwn.

Mae'r ymddygiad hwn yn gwbl annerbyniol ac mae gennych chi hawl i ddisgwyl i ni ymateb a chymryd camau cadarn yn yr amgylchiadau hyn. Mae swyddogion wedi arestio a chyhuddo dyn 20 oed o Groesyceiliog o ddau gyhuddiad o fod yn rhan o gyflenwi cyffuriau dosbarth A ac un cyhuddiad o fod yn rhan o gyflenwi cyffuriau dosbarth B. Mae i fod i ymddangos gerbron llys ynadon yn hwyrach y mis hwn.

Rwy'n gwybod bod llawer o bryder ynghylch canol tref Blaenafon ac rwyf wedi adolygu ein hymateb dros y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod cynllun gweithredu 'Eich Llais' wedi cael ei ddatblygu i liniaru'r pryderon a leisiwyd. Rwy'n falch o'r gwaith mae fy nhîm plismona cymdogaeth, ochr yn ochr â Thîm Diogelwch Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, wedi ei gyflawni yn yr ardal yn gweithio gydag aelodau allweddol Cyngor y Dref ac yn eu gwneud nhw'n ymwybodol o'r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud. Soniais yn fy mlog y mis diwethaf ei bod yn aml yn anodd rhoi cyhoeddusrwydd i'r gwaith da rydym yn ei wneud ac rwy’n gwybod bod newyddion drwg yn llawer mwy cyffrous i'w ddarllen na newyddion gennym ni yn dangos beth rydym wedi ei wneud i helpu i wella'r sefyllfa. Gofynnaf yn daer arnoch chi i feddwl yn wrthrychol am yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni yn ardal y ward hon ac i gymryd safbwynt cytbwys wrth wrando ar unrhyw sïon neu wrth ddarllen negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae sibrydion yn gallu codi mwy o ofn trosedd ar bobl ac mae hynny'n cael effaith niweidiol ar undod y gymuned. Wrth gwrs, rydym yn gwrando ar y pryderon yn rheolaidd ac mae fy nhîm cymdogaeth yn cynnal cymorthfeydd misol lle gall aelodau'r cyhoedd sy'n pryderu leisio unrhyw broblemau na fydden nhw o reidrwydd yn meddwl hysbysu amdanyn nhw. Mae ein cysylltiadau gwych gyda Chyngor y Dref a chynghorwyr y fwrdeistref wedi cael ei atgyfnerthu'n ddiweddar trwy gyfarfod adborth misol, felly bydd eich cynrychiolwyr cymuned yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf er mwyn i chi allu cael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal chi. Mae'n ffordd i'r ddwy ochr gyfathrebu â'i gilydd ac i chi gyflwyno eich pryderon chi i ni am yr hyn sy'n digwydd. 

Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld apêl gen i ym mis Hydref ynghylch sicrhau bod eich cartrefi a garejis dan glo. Nawr bod y tywydd oer wedi cyrraedd, cyngor syml arall yw peidio â gadael eich ceir yn wag wrth i chi geisio eu dadrewi. Cafwyd fflyd o achosion o dorri i mewn i dai yn ddiweddar, yn arbennig o gwmpas ardaloedd Two Locks, Pontnewydd a'r Dafarn Newydd yn Nhorfaen. Gwnaethom ymateb ar unwaith, gan sicrhau camau cyflym i ddal y bobl dan amheuaeth. Er mwyn gallu gwneud hyn gwnaethom ddefnyddio adnoddau ychwanegol gan dimau arbenigol sy'n ymdrin â'n troseddwyr cyson iawn yn ogystal â recriwtiaid newydd o'n Caban Tiwtoriaid newydd yng ngorllewin ardal y llu. Arweiniodd hyn at arestio un dyn ac un fenyw ar amheuaeth o fyrgleriaeth. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi cael eu rhyddhau tra bod ymholiadau pellach yn parhau.

Ychydig wythnosau yn ôl siaradais am y tîm sydd wedi cael ei sefydlu yng ngorllewin Gwent i amharu ar drosedd difrifol a chyfundrefnol, yr ydym ni'n rhan ohono. Roedd y dull cydweithredol o weithio rhwng y tîm hwn a'n huned ragweithiol leol yn gadarnhaol o’r dechrau a'r wythnos hon dedfrydwyd dyn 28 oed o Abersychan i 12 wythnos yn y carchar am dorri ei orchymyn atal trosedd difrifol. Roeddwn yn falch o allu rhoi adborth ar yr arést a'r ddedfryd ddilynol i'r bobl allweddol yn y gymuned leol. Rwy'n gwybod bod llawer o bobl sy'n parchu'r gyfraith yn ei chael yn anodd derbyn bod pobl nad oes ganddyn nhw unrhyw incwm cyfreithiol yn gallu gyrru o gwmpas mewn ceir drud a mynd ar wyliau moethus. Rydym ni'n ddibynnol ar dderbyn gwybodaeth o'r fath hon gan y gymuned.    Mae'n ein helpu ni i lunio darlun cyflawn a thargedu pobl sy'n byw y tu hwnt i'w hincwm cyfreithiol.

Hoffwn orffen gyda’r ymrwymiad canlynol i bob un ohonoch chi os ydych chi'n dioddef trosedd yn Nhorfaen. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda goruchwylwyr i sicrhau ein bod ni, fel gwasanaeth, yn gofalu go iawn am ddioddefwyr trosedd a'ch bod chi'n derbyn profiad personol, pwrpasol i'ch anghenion unigol. Rhan o hyn yw pwysigrwydd treulio amser yn esbonio beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod ymchwiliad a sut rydym yn bwriadu rhoi gwybod i chi beth sy'n digwydd trwy gydol y broses.

Yn aml, bydd ymchwiliad yn methu heb gymorth y dioddefwr, felly gallwch ddisgwyl y byddwn yn sicrhau eich bod chi'n gwbl ymwybodol o'r cynlluniau ar gyfer yr ymchwiliad ac yn derbyn gwybodaeth yn amserol, trwy ddull sy'n gweddu i chi.

Os byddwch chi'n hysbysu am drosedd, gallwch ddisgwyl y canlynol gan swyddogion Torfaen:

  • Byddwch yn derbyn newyddion rheolaidd trwy eich cysylltiad â'r swyddog yn yr achos.
  • Byddwch yn derbyn gwybodaeth ar adegau allweddol yr ymchwiliad. Bydd hyn yn cynnwys y pwynt arestio, cyfweld, cyhuddo neu ryddhau person dan amheuaeth ar fechnïaeth.
  • Byddwch yn cael dewis cwblhau Datganiad Personol y Dioddefwr. Mae Datganiad Personol y Dioddefwr yn rhoi llwyfan i'r dioddefwr fynegi sut mae'r drosedd mae wedi ei dioddef wedi effeithio arno ef neu hi yn gorfforol, emosiynol, seicolegol, ariannol neu mewn unrhyw ffordd arall.  Ni fydd o reidrwydd yn amlinellu ffeithiau'r achos ond bydd yn canolbwyntio ar effaith ddwys y drosedd ar yr unigolyn.
  • Byddwch yn cael cyfle i adolygu penderfyniad i beidio ag erlyn rhywun dan amheuaeth. Mae hyn yn cael ei alw'n Hawl Dioddefwyr i Adolygiad a gellir ei weld yma: https://www.gwent.police.uk/en/advice/victims-right-to-a-review-vrr/

Gallwch ddisgwyl derbyn pob un o'r rhain gennym ni. Os nad ydych chi, mae angen i ni fel sefydliad wybod er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaeth a sicrhau nad yw hwn yn rhywbeth sy'n cael ei ailadrodd.

 

Hoffwn ddymuno mis Tachwedd da i bob un ohonoch chi ac edrychaf ymlaen at roi mwy o newyddion i chi ddiwedd y mis am fwy o'r gwaith da sydd wedi digwydd yng nghymuned Torfaen.

 

 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'Connell@gwent.pnn.police.uk   

Yr Arolygydd Phil O'Connell