Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Mae mis Awst wedi dod ac wedi mynd ac mae pobl yn dychwelyd at eu trefn arferol ar ôl cyfnod prysur yr haf. Mae'n amser i ni fel sefydliad edrych ymlaen at ein digwyddiadau nesaf a sicrhau bod cynlluniau addas ar waith i sicrhau ymateb priodol. Os ydych chi'n trefnu digwyddiad yn Nhorfaen, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei gyfeirio at y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau. Bydd y grŵp hwn o weithwyr proffesiynol yn gallu eich helpu chi i sicrhau bod trefniadau'n addas i'r diben ac yn eich helpu chi i wahaniaethu rhwng eich cyfrifoldeb chi fel trefnydd y digwyddiad a chyfrifoldeb unrhyw asiantaeth arall. Mae manylion y grŵp hwn i'w gweld yma:  <https://www.torfaen.gov.uk/en/LeisureParksEvents/Events/TorfaenSafetyAdvisoryGroup/Planning-an-Event.aspx>

Rydym wedi croesawu dau aelod newydd i'n tîm plismona cymdogaeth y mis hwn. Mae ein tîm cymdogaeth yn ymdrin â phroblemau hir sefydlog ac yn gysylltiad cadarn gyda'r gymuned a'i haelodau etholedig.   Rwy'n falch o groesawu Cwnstabliaid Sarah Breakspear a Beth Thomas i'r tîm sefydlog o gwnstabliaid, Kevin Eyles, Jason Ghlamakary a Kim Meyrick. Mae'r tîm bach ond effeithlon eisoes wedi cael effaith sylweddol trwy gynnal digwyddiad Cymorth Cymuned ar y cyd ag aelodau Tîm Diogelwch Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Thai Bron Afon. Ymyriad amserol gan grŵp o bartneriaid yw Cymorth Cymuned, sy'n ymroi i ymateb yn brydlon i broblemau sy'n effeithio ar gymunedau lleol. Aeth y tîm i ardal Two Locks lle buont yn siarad â nifer o drigolion pryderus am sbectrwm eang plismona, a phroblemau preswylwyr a'r awdurdod lleol. Fel carfan ymroddedig o bartneriaid byddwn yn gweithio gyda'r gymuned yn awr i roi sylw i bryderon ynghylch yr anhrefn sydd wedi cael ei brofi yno gyda'r bwriad o ddal y rhai sy'n gyfrifol a grymuso'r gymuned i gymryd camau i atal pobl eraill rhag dod yn rhan ohono. Rwy'n frwd dros gael Cymorth Cymuned sy'n addysgu a grymuso cymunedau a rhoi llais iddynt gael effaith ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Nododd ein Prif Gwnstabl newydd, Pam Kelly, ei blaenoriaethau'r mis hwn a siaradodd am nifer o agweddau ar blismona y bydd yn ein dwyn ni i gyfrif amdanynt. Roeddwn yn falch o gael sicrwydd bod ei blaenoriaethau yn cyd-fynd â'r rhai rydym wedi bod yn gweithio i’w gwella ers i mi gyrraedd blwyddyn a hanner yn ôl. Blaenoriaethau'r Prif Gwnstabl yw gofalu am ddioddefwyr bregus, ymateb i droseddau difrifol a chyfundrefnol, lles ein staff a'n cymuned a gofalu am ddioddefwyr troseddau a sicrhau eu bod wrth galon unrhyw ymchwiliad. I'r rhai ohonoch chi sydd wedi darllen fy mlog o'r blaen, byddwch yn gwybod bod amddiffyn a thawelu meddwl pobl fregus nad ydynt yn gallu diogelu eu hunain yn ddigonol wedi bod yn thema gyson gan fy nhîm ers i mi ddechrau.

Mae'n hollbwysig ein bod ni fel adran yn sicrhau ein bod yn gofalu am ddioddefwyr, trwy gydol cwrs yr ymchwiliad, gan sicrhau ein bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddioddefwyr trosedd yn rheolaidd neu ar adegau allweddol trwy gydol ymchwiliad. Mae swyddogion o Dorfaen wedi gweithio ar raglen hyfforddiant ar gyfer swyddogion goruchwyliol ym mhob ardal yng Ngwent. Maen nhw wedi dyfeisio'r rhaglen ar y cyd â gwasanaethau cymorth i sicrhau y gellir darparu'r hyfforddiant i'w staff. Rydym hefyd yn rhoi prawf ar gynllun gyda'n Canolfan Dioddefwyr 'Connect Gwent’ i sefydlu paneli o swyddogion heddlu Torfaen. Bydd rhai ohonoch chi wedi darllen am hyn yn fy mlog diwethaf. Rydym yn agos at gynnal ein panel ymgysylltu dioddefwyr/swyddogion cyntaf gyda gobaith o wella ymateb Gwent gyfan i anghenion dioddefwyr ar ôl y cynllun peilot dechreuol. Edrychaf ymlaen at roi'r newyddion diweddaraf i chi am hyn yn ystod y misoedd nesaf.

Efallai bod nifer ohonoch chi wedi gweld negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol dydd Sadwrn 31 Awst am becyn amheus a gafodd ei ganfod ar fws yng Nghwmbrân.  Llwyddodd aelodau o'r cwmni bysys i adnabod y pecyn amheus a hysbysu'r heddlu er mwyn i ni ymateb yn gyd-gysylltiedig i gadw'r gymuned yn ddiogel. Galwyd ar aelodau o adran Gwaredu Ffrwydron Byddin Prydain i archwilio’r pecyn. Gan nad oedd yn hawdd adnabod yr eitem penderfynodd yr adran Gwaredu Ffrwydron gynnal ffrwydrad dan reolaeth a dyma beth fyddai llawer ohonoch chi wedi ei glywed. Cadarnhaodd profion nad oedd y pecyn hwn yn rhywbeth i bryderu amdano ond roedd ein hymateb yn gwbl gymesur ac rwy'n ddiolchgar iawn i bawb am eu hymateb proffesiynol.

Mae natur heriol ein gwaith yn golygu'n aml y gall sefyllfaoedd rydym yn ymdrin â nhw gael effaith ddwys a pharhaus ar swyddogion.  Fel sefydliad rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant Cadernid Trawma i adnabod staff sydd wedi cael eu heffeithio gan sefyllfaoedd maent wedi bod yn agored iddynt. Mae staff yn elwa arno trwy gael cymorth amserol gan bobl sydd wedi cael eu hyfforddi i adnabod pobl sydd angen cefnogaeth emosiynol barhaus. Mae'r hyfforddiant hwn wedi cael croeso gan y sefydliad ac mae'n dda gweld buddsoddiad mewn staff, er mwyn eu cadw nhw'n ffit ac yn iach er mwyn iddynt allu cadw trigolion Torfaen yn ddiogel.

Roedd y gwrthdrawiad a ddigwyddodd yn gynnar ym mis Awst ar Heol Penywaun, Pont-y-pŵl, yn un trawmatig i bawb ac yn drist iawn bu farw gŵr ifanc. Bu'n rhaid i swyddogion Torfaen ymdrin ag anawsterau'r digwyddiad ei hun wrth geisio rheoli galwadau eraill am gymorth yn yr ardal.   Mae ein swyddogion yn gallu defnyddio'r gwasanaethau sydd ar gael gan y sefydliad mewn digwyddiadau fel hyn. Rwy'n ddiolchgar hefyd i aelodau'r cyhoedd a gynorthwyodd ac os ydych chi'n adnabod rhywun a oedd ar y safle ar y diwrnod sydd wedi cael eu heffeithio gan y digwyddiad, sicrhewch eu bod yn mynd at y meddyg teulu i gael cymorth parhaus. Rwy'n sylweddoli y gall hyn chwarae ar feddwl trigolion yn yr un ffordd â swyddogion felly mae'n bwysig bod pawb yn ceisio cymorth o ganlyniad i'r digwyddiad hwn.  Cynhelir angladd y gŵr a fu farw yn y digwyddiad ar y 5ed o Fedi. Oherwydd bod disgwyl i nifer fawr o alarwyr fod yn bresennol, mae'n bosibl y bydd traffig a theithio'n araf yn Nhorfaen. Rydym yn disgwyl traffig ychwanegol ar ein rhwydwaith ffyrdd rhwng 11am a 4pm ar draws Pont-y-pŵl a Chwmbrân a gofynnwn i drigolion gynllunio ymlaen llaw os ydych yn teithio ar y diwrnod hwn.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i'n AS lleol, Nick Thomas-Symmonds, a roddodd 'Ddiwrnod i Blismona' ac ymuno ag un o'r tîm cymdogaeth am fore i gael golwg ymarferol ar weithgareddau swyddog heddlu modern. Dywedodd yr AS ei fod wedi cael y profiad yn un gwerthfawr iawn a’i fod wedi cael cipolwg go iawn ar y gwaith gwych sy'n digwydd bob dydd. Efallai bod rhai ohonoch chi wedi gweld y negeseuon ar y diwrnod blaenorol ond os na wnaethoch chi, edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'Connell@gwent.pnn.police.uk   

Yr Arolygydd Phil O'Connell