Mae Gweithrediad BANG

Ymgyrch: Mae Gweithrediad Bang

Dyddiad Lansio: Hydref 2007

Dyddiad Gorffen: Tachwedd 2017

 

Mae Gweithrediad BANG (Bihafia Ar Noson Guto) yn weithrediad sy'n cael ei redeg gan swyddogion i sicrhau bod pawb yn cael noson Calan Gaeaf a Tân Gwyllt diogel a phleserus.

Yn draddodiadol, mae Calan Gaeaf yn noson brysur i'n swyddogion gyda llawer o alwadau yn cael eu derbyn, yn enwedig i adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bob blwyddyn, rydym yn cynhyrchu arwyddion 'Dim Galwyr Os gwelwch yn dda' ar gyfer aelodau'r cyhoedd a fyddai'n well ganddynt beidio â chael galwyr Calan Gaeaf wrth eu drysau.

 

Os hoffech gopi o'r arwydd hwn, lawrlwythwch un yma neu cysylltwch â'ch Tîm Plismona Cymdogaeth leol.

Yn ystod y cyfnodau prysur Noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt, rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, siopau, y gwasanaeth tân, grwpiau cymunedol, cadetiaid, ysgolion a gwasanaethau ieuenctid er mwyn helpu i gadw nifer y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn isel.

Mae’r posteri sy'n egluro defnydd yr arwyddion 'Dim Galwyr Os gwelwch yn dda' yn cael eu dosbarthu i ysgolion lleol, gan ofyn i'r disgyblion barchu'r arwyddion y maent yn eu gweld, ac nid ydynt yn galw mewn unrhyw gartrefi sy'n eu dangos.

Hefyd, mae Swyddogion Cymunedol yr Heddlu yn ymweld â gwasanaethau ysgolion yn ystod y misoedd agos at Noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt er mwyn atgoffa disgyblion am effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol ar bobl eraill, ac atgyfnerthu canlyniadau'r math hwn o ymddygiad.

Rydym hefyd yn gweithio gyda siopau lleol a Swyddogion Cymdogaeth lle maent yn ymweld â'r siopau i'w hannog i beidio â gwerthu blawd ac wyau i rai dan 18 oed yn ystod wythnos Calan Gaeaf - mae siopau'n dangos eu cefnogaeth trwy arddangos ein posteri.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Emma Ackland: "Rydyn ni'n gwybod bod Noson Galan Gaeaf yn noson bleserus i lawer o bobl, ac yn sicr nid ydym am atal pobl rhag cael hwyl. Ond, rydyn ni’n gofyn i bobl feddwl am ganlyniadau eu penderfyniadau, yn enwedig i’n hen aelodau a’r rhai sy’n agored i niwed.

Os oes gan bobl arwyddion 'Dim Galwyr Os gwelwch yn dda' ar eu drysau neu ffenestri, yna rydym yn gofyn i'r cyhoedd barchu hynny, ac nid galw ar eu tai. Byddwn yn cymryd camau yn erbyn unrhyw un sy’n  cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, a bydd ein swyddogion ni allan yn patrolio yn ein cymunedau lleol ar y noson."

I adrodd unrhyw ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Digwyddiadau i ddod

Dyma fanylion am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn eich ardal chi dros Galan Gaeaf:

Dydd Llun 30 Hydref
Fit and Fed yng Nghanolfan Gymunedol y Gaer 10am – 3pm ar gyfer plant 8 oed a h?n
Noson Gemau Calan Gaeaf yng Nghlwb Ieuenctid Iau Hilltop, Glynebwy
Cerfio pwmpenni yn Llyfrgell Rhymni 2.30pm–6pm 
Dydd Mawrth 31 Hydref
Scare on the Square, Sgwâr y Farchnad, Brynmawr
Parti Calan Gaeaf, Canolfan Ieuenctid Newtown 4pm-6pm
Parti Calan Gaeaf, Melin Pill, Casnewydd 5.30pm-8pm
Parti Calan Gaeaf, YMCA, Casnewydd 6pm-9pm
Parti Calan Gaeaf, Canolfan Gymunedol y Gaer, Casnewydd, 6.30pm-8pm