Ymgyrch Yfed a Gyrru Cymru Gyfan

Ymgyrch: Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Cymru Gyfan

Dyddiad Lansio: Dydd Iau 1 Rhagfyr 2016

Canlyniadau Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru y Gaeaf Heddluoedd Cymru yn dangos cynnydd bach.

Cafodd dros 18,000 o bobl yng Nghymru eu stopio a'u profi ar gyfer yfed a gyrru neu yrru dan ddylanwad cyffuriau yn ystod Ymgyrch ddiweddar Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan. 

Lansiwyd ymgyrch yr heddlu gan Heddlu De Cymru ar 1 Rhagfyr 2016 gyda chymorth Angela Coen, y bu ei mab, Arran, farw o ganlyniad i yrru tra roedd dros y terfyn yfed a gyrru.

Pan ddaeth yr ymgyrch i ben Ddydd Calan, roedd swyddogion yr heddlu wedi stopio a phrofi 18,408 o yrwyr ar ochr y ffordd.

Meddai Arweinydd Strategol Cymru Gyfan ar gyfer Plismona'r Ffyrdd, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jeremy Vaughan o Heddlu De Cymru,

"Yn gyffredinol yng Nghymru, rydym wedi gweld cynnydd bach yn nifer y rhai a arestiwyd, a wrthododd brawf neu'r rhai a fethodd o'u cymharu â'r llynedd. Mae ein neges i'r gyrwyr hynny'n glir, peidiwch â chymysgu unrhyw faint o alcohol, ni waeth pa mor fach, â gyrru. Yn syml, nid yw'n ddiogel. Mae'r ystadegau'n dangos yn glir, ar ôl yfed alcohol neu gymryd cyffuriau, fod y tebygolrwydd y byddwch mewn gwrthdrawiad yn cynyddu'n sylweddol.

"Hoffem ddiolch i aelodau'r cyhoedd yng Nghymru am eu cymorth wrth roi gwybodaeth i ni am y rhai sy'n yfed a gyrru a hoffem roi tawelwch meddwl iddynt y byddwn yn parhau i ddefnyddio cudd-wybodaeth a thechnoleg i dargedu'r lleiafrif o yrwyr sy'n parhau i herio'r gyfraith.

"Hoffwn annog y cyhoedd i wrando ar stori Angela Coen a byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid a'n cymunedau i sicrhau bod gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn rhywbeth cwbl annerbyniol."

Wrth lansio'r ymgyrch eleni, ar 1 Rhagfyr, meddai Angela Coen,

"Wrth dyfu i fyny roedd Arran yn fachgen hoffus, roedd ganddo lawer o ffrindiau a phobl a oedd yn ei garu. Drwy gydol ei fywyd rhagorodd Arran mewn nifer fawr o bethau, roedd ganddo'r potensial i gyflawni unrhyw beth yr oedd am ei wneud.

"Pan ddewisodd Arran yrru ei gar, nid ystyriodd yr effaith y gallai un ddiod ychwanegol ei chael ar ei allu i gadw rheolaeth.

"Ar ôl colli Arran, ni fydd fy mywyd byth yr un peth eto. Rwyf am i bobl ddeall yn iawn yr effaith y gall gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ei chael ar y teulu a'r gymuned. Peidiwch ag yfed a gyrru."

Meddai'r Prif Arolygydd Huw Jones o Heddlu Gwent,

"Rydym wedi gweld realiti drasig yr hyn sy'n gallu digwydd i bobl sy'n herio'r gyfraith gydag anafiadau difethol yn cael eu dioddef neu bobl yn marw. 

Byddwn yn parhau i weithredu yn erbyn y rhai sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy'r flwyddyn, gan eu targedu drwy'r gudd-wybodaeth a gawn. Yn ogystal â pheryglu eu hunain, mae'r bobl hyn yn peryglu defnyddwyr ffyrdd eraill."

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru,

 "Mae gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn annerbyniol a chaiff unrhyw un sy'n cael ei ddal ei wahardd rhag gyrru am o leiaf flwyddyn, dirwy anghyfyngedig a hyd yn oed dedfryd o garchar. Bob blwyddyn, mae'n rhaid i deuluoedd fynd i'r afael ag effeithiau ofnadwy colli anwylyd oherwydd lleiafrif bach sy'n dewis yfed alcohol neu gymryd cyffuriau ac yna yrru - rhywbeth y gellir ei osgoi'n llwyr.

 "Hoffem ddiolch i'n partneriaid ac aelodau'r cyhoedd sy'n parhau i'n cynorthwyo drwy ledaenu neges peidio ag yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru ac yn enwedig i'r gwasanaethau brys sy'n parhau i weithio'n ddiflino i'n cadw'n ddiogel ar y ffyrdd yng Nghymru."