Ymgyrch Absorb

C jHdnFXkAQz2C6 C Y0aZ3XkAEsgrC

Yr wythnos hon cynhaliodd swyddogion o Billgwenlli wythnos o weithgarwch gyda'r nod o roi tawelwch meddwl i bobl sy'n byw neu'n gweithio ym Mhillgwenlli, neu'n ymweld â'r ardal, fod eu tîm plismona lleol yn darparu gwasanaeth o safon sy'n diwallu eu hanghenion. 

Drwy gydol yr wythnos, bu swyddogion ac asiantaethau partner yn cynnal gwiriadau ar fusnesau yn yr ardal, bu swyddogion hefyd yn helpu i gasglu dirwyon heb eu talu, a chafwyd nifer o achosion o stopio a chwilio gan swyddogion ar batrôl. Hefyd, cynhaliwyd ymgyrch codi sbwriel yn yr ardal, yn ogystal â nifer o gyfleoedd ymgysylltu megis yr orsaf heddlu symudol a oedd yn teithio o amgylch yr ardal. Aeth y fan hefyd i ddigwyddiad yn Raglan Court lle y bu swyddogion yn rhoi cyngor ar atal troseddau a chafodd trigolion gyfle i leisio eu pryderon. Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd cyfarfod amlasiantaethol er mwyn sicrhau bod aelodau mwyaf agored i niwed y gymuned yn gallu cael gafael ar gymorth addas sydd wedi'i deilwra i'w hanghenion. 

Yn ôl Rhingyll Heddlu Gorllewin Casnewydd Hannah Lawton, a oedd yn gyfrifol am redeg yr ymgyrch: “Mae Ymgyrch Absorb wedi bod ar waith yn ardal Pillgwenlli yng Nghasnewydd yn ystod yr wythnos diwethaf gyda'r nod o wella hyder y cyhoedd. Bydd hon yn ymgyrch reolaidd yn y dyfodol er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal momentwm ac yn tarfu cymaint â phosibl ar weithgarwch troseddol. Ein nod yw cynnig atebion hirdymor i'r materion y mae'r gymuned yn eu hwynebu, a dull gweithredu parhaus yw'r unig ffordd o gyflawni hyn. 

Byddwn yn parhau i gydweithio â'n partneriaid, gan gynnwys Cyngor Sir Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yr Adran Mewnfudo, Gwasanaethau Llysoedd a Dirwyon, DVLA, VOSA, Safonau Masnach, GDAS, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru, HMRC, yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Asiantaeth yr Amgylchedd i sicrhau effaith gadarnhaol ar y gymuned a rhoi cymorth i'r rhai y mae mwyaf ei angen arnynt.” 

Hoffwn ddiolch unwaith eto i'n hasiantaethau partner a thrigolion Pillgwenlli am eu cefnogaeth barhaus; gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.”