Prentisiaethau

Rydym yn hysbysebu swyddi Prentisiaeth ar hyn o bryd yn Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu - ewch i'n tudalen Swyddi gwag

Beth yw Prentisiaeth?

Mae'n swydd â hyfforddiant. Mae bod yn Brentis yn golygu bod gennych swydd sy'n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a dysgu sgiliau hanfodol wrth weithio ac ennill cyflog.

Mae tri math o Brentisiaeth:

  • Prentisiaeth Sylfaen
  • Prentisiaeth
  • Prentisiaeth Uwch

Mae tri math gwahanol oherwydd bod angen lefelau gwahanol o gymwysterau ar swyddi gwahanol, rhai'n uwch nag eraill. Prentisiaeth yw Gweithredwr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu.

Beth mae'r swydd yn ei gynnwys?

Ydych chi'n chwilio am yrfa gyffrous, fuddiol lle rydych yng nghanol y cyffro, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a lle nad oes dau ddiwrnod yn debyg? Yn ymdrin â phopeth o'r pethau llawn cynnwrf i'r rhai emosiynol a hyd yn oed y rhai difyr. Yna, mae eich angen chi ar Heddlu Gwent!

Nid Canolfan Alwadau gyffredin mo Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu. Mae Gweithredwyr yr Ystafell Gyfathrebu'n ymdrin â galwadau brys a geir drwy 999 a phob galwad nad yw'n frys a geir drwy 101 a'r Switsfwrdd.

Mae'r adran yn gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac mae'r Ganolfan yn cael tua 1,500 o alwadau bob dydd. Mae chwarter y rhain yn alwadau 999 brys. Yn ychwanegol at ateb a chofnodi'r galwadau hyn, mae'r gweithredwyr yn gyfrifol am anfon a rheoli adnoddau'r Heddlu, gan sicrhau bod y Swyddogion iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Mae staff Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu yn hynod fedrus ac wedi cael llawer o hyfforddiant, gan sicrhau bod galwadau'n cael eu hateb ac yr ymdrinnir â nhw mor effeithlon ac effeithiol ag y bo modd. Mae'n amgylchedd prysur yn sicr, yn llawn mynd yng nghanol y cyffro.

Os ydych am wybod mwy, e-bostiwch [email protected] i gadw lle i fynd i'r noson agored am 6pm ar 8 Mai 2017. 

Ar gyfer Gweithredwr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu, bydd angen i chi fod wedi ennill o leiaf bum TGAU gradd A-C (gan gynnwys Saesneg) neu'r isafswm safonau cyfatebol neu fod â phrofiad perthnasol.

Er ei bod yn swydd hynod gyfrifol, mae hefyd yn hynod fuddiol. Mae'r gallu i helpu rhywun mewn cyfyng-gyngor a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn gallu newid bywyd rhywun. Er y gall rhai galwadau fod yn gyffrous, mae llawer yn hynod emosiynol a chyfrifoldeb Staff yr Ystafell Gyfathrebu yw peidio â chyffroi, wrth roi sicrwydd i'r galwr a chael yr holl wybodaeth hollbwysig.

Mae'r rôl rydym yn ei hysbysebu'n cwmpasu'r tair agwedd ar weithio yn yr Ystafell Gyfathrebu, sef:

  • Trin Galwadau – ymdrin â phob cyswllt 999, 101 a heb frys â Heddlu Gwent. Gall hyn fod dros y ffôn, drwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol
  • Cofnodi Troseddau – cofnodi troseddau ac ymchwilio iddynt ar y ffôn, gan sicrhau cydymffurfio â'r safonau cenedlaethol a gofyn i Swyddogion wneud unrhyw waith ymchwilio dilynol
  • Anfon drwy Ddefnyddio Radio – rheoli adnoddau'r Heddlu a sicrhau bod y Swyddogion yn cael yr holl wybodaeth sydd ar gael am ddigwyddiadau er mwyn ymdrin â nhw'n effeithiol

Mae'r staff yn defnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad i gasglu'r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn asesu risg unrhyw drosedd neu ddigwyddiad y rhoddir gwybod amdani/amdano.

Mae Cyfathrebu Sgiliau Allweddol ar Lefel 2 mewn Rhifedd a Llythrennedd yn un cymhwyster amgen derbyniol ar gyfer y pynciau Mathemateg a Saesneg ond, yna byddai angen cymhwyster Lefel 2 derbyniol arnoch hefyd sy'n cyfateb i TGAU Gwyddoniaeth. Enghreifftiau cyffredin eraill a dderbynnir yw cymwysterau GNVQ a lefel 2 NVQ mewn pynciau priodol.

Mae'r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) yn pennu ar ba lefel y gellir cydnabod cymhwyster. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Oes, mae Heddlu Gwent yn gyflogwr cyfle cyfartal a gwneir addasiadau rhesymol lle y bydd angen.

Mae'r broses ddethol yn union fel unrhyw broses ymgeisio am swydd arall. Mae unigolion yn sefyll cyfres o brofion dethol ac yn cael cyfweliad er mwyn gweld a ydynt yn addas ar gyfer y rôl. Bydd y profion dethol yn cynnwys cyflymder a chywirdeb teipio, sgiliau gwrando, eich gallu i amldasgio a'ch sgiliau blaenoriaethu.

Dim ond ar ôl cyfweliad y rhoddir adborth i ymgeiswyr.

Er y bydd llawer o bobl ifanc yn ceisio ymgymryd â phrentisiaeth, nid oes cyfyngiad oed i wneud cais. Mae'r rhaglen yn agored i bawb dros 18 oed sydd â'r sgiliau a'r profiad i hyfforddi ac ymgymryd â'r rôl. Mae hyn yn cydnabod y bydd yn rhaid i lawer o bobl addasu eu sgiliau yn ystod eu bywydau gwaith ac yn aml prentisiaeth fydd y llwybr gorau i gyflawni hyn.

Mae hyd ein Rhaglenni Prentisiaeth yn amrywio. Cynhelir Prentisiaeth Gweithredwr Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu am 16 mis.

Na fydd, ond nod y Rhaglen Brentisiaeth yw paratoi prentisiaid at rôl barhaol yn Heddlu Gwent. Byddem yn disgwyl y bydd pawb sy'n cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus yn cael cynnig swydd barhaol. 

Byddwch yn ymgymryd â hyfforddiant sy'n ymwneud â'r rôl, hyfforddiant ar gyfrifiadur a chymhwyster Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 3. Bydd y rhaglen hyfforddiant yn cael ei llunio ymlaen llaw, felly byddwch bob amser yn gwybod beth y byddwch yn ei ddysgu. Erbyn diwedd eich prentisiaeth, bydd gennych y cymwysterau, y sgiliau a'r profiad i ymgymryd â'r rôl. Mae hefyd yn eich gwneud yn llawer mwy cyflogadwy pan fyddwch am symud ymlaen neu pan fydd angen i chi wneud hynny.

Cynhelir eich hyfforddiant ym Mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ neu'r Adran Dysgu a Datblygu, Vantage Point, Cwmbrân.  Byddwch hefyd yn ymgymryd â hyfforddiant yn y swydd a gynhelir ym Mhencadlys yr Heddlu.

Rhoddir manylion llawn am y rhaglen hyfforddiant i ymgeiswyr llwyddiannus pan fyddant yn dechrau.

Bydd. Bydd hyfforddwr, aseswr NVQ a thiwtor yn cael eu neilltuo i chi er mwyn monitro o ran cwblhau'r NVQ a'r hyfforddiant ychwanegol sy'n ymwneud â'r rôl. Bydd eich rheolwr llinell hefyd yn monitro eich cynnydd. Rydym yn disgwyl i brentisiaid gadw portffolio, fel y gallant nodi eu cryfderau a'r meysydd y mae angen iddynt eu datblygu. Hefyd, disgwylir i bob prentis gyrraedd y safonau proffesiynol a'r safonau ymddygiad, presenoldeb a pherfformiad sy'n ofynnol yn Heddlu Gwent.

Byddwch, byddwn yn rhoi lifrai staff Heddlu Gwent i chi ei wisgo drwy gydol y brentisiaeth.

Cewch yr un cyflog a lwfans sifft â Gweithredwr Ystafell Reoli'r Heddlu parhaol â'r un lefel o hyfforddiant a phrofiad.

Y cyflog cychwynnol yw £17,943 a bydd yn codi i £21999, ar ôl cwblhau'r rhaglen hyfforddiant a'r asesiadau'n foddhaol. Mae'r rôl hefyd yn denu lwfans sifft o 20% a thaliad oriau anghymdeithasol, a delir i chi cyn gynted ag rydych yn dechrau ar y patrwm sifftiau.

Ar gyfartaledd, byddwch yn gweithio 37 o oriau'r wythnos.  Yn dilyn hyfforddiant cychwynnol, bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd weithio patrwm sifftiau sy'n cwmpasu 24/7. Ar yr adeg hon, y patrwm sifftiau a weithir yw 6 sifft o weithio wedi'u dilyn gan 4 diwrnod gorffwys.

Oherwydd natur yr hyfforddiant, ni allwn gynnig swyddi prentisiaeth rhan-amser.

Yn ystod eu 6 wythnos gyntaf, ni chaiff prentisiaid gymryd gwyliau o gwbl. Yn ystod gweddill cyfnod y brentisiaeth, bydd 5 diwrnod hyfforddiant wedi'u cynllunio bob blwyddyn a byddwch yn gallu gwneud cais i gymryd gweddill eich gwyliau, fel unrhyw gyflogai arall yn Heddlu Gwent, ar yr amod nad yw'n gwrthdaro â chyrsiau hyfforddiant, yn effeithio ar ofynion gweithredol ac y cytunir yr adran arnynt.