Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gyda Heddlu'r Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH)
 • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich canolfan asesu o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn mis Mawrth 2016)
 • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob sgôr isafswm gael ei gyflawni hefyd)
 • Rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru lawn heb fod ond yn cynnwys cerbydau awtomatig, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i: [email protected] 

Byddwch yn ymwybodol os byddwch yn llwyddiannus yn y cam didoli bydd angen i chi fod ar gael

Sesiwn Ymwybyddiaeth Gorfodol

3, 13 a 19 Mai 2017

Cyfweliad

Wythnos yn dechrau 17 Gorffennaf 2017

Prawf Cyffuriau a Biometrig

14 Awst 2017

Prawf Ffitrwydd

14 Awst 2017

Gwiriad Iechyd

Wythnosau yn dechrau 21 a 28 Awst 2017

 

Er gwybodaeth 

Llythyr Cynnig yn cael ei Gyflwyno

15 Medi 2017

Dyddiad Derbyn

23 Hydref 2017

Lleoliad: Yr Heddlu cyfan

Cyflog: Gan ddechrau ar £22,896 bydd Prif Gwnstabl yr Heddlu yn neilltuo pwynt cyflog 1 i unrhyw ymgeisydd sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol

 • Meddu ar Gymhwyster Plismona, sef o leiaf Tystysgrif Lefel 3 NVQ mewn Plismona, yn ôl diffiniad y Prif Swyddog
 • A oedd, cyn ei benodi, yn gwasanaethu fel Swyddog Cymorth Cymunedol sydd wedi'i gymeradwyo yn berson cymwys i ymgymryd â phatrôl annibynnol ac sydd wedi gwasanaethu am o leiaf 18 mis yn y rôl
 • A oedd, cyn ei benodi, yn gwasanaethu fel Cwnstabl Gwirfoddol sydd wedi'i asesu ac wedi cyrraedd statws ‘Diogel a Chyfreithlon’ yn ôl Safonau Cenedlaethol

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod yn dechrau ar Bwynt Cyflog 0 - £19773

Dyddiad Cau: 23/06/2017 am 4pm

Swyddogion Cymorth Cymunedol

Rydym yn edrych am Swyddogion Cymorth Cymunedol i ymuno â'n timau Plismona yn y Gymdogaeth. Mae'r rôl yn bwysig ac yn amrywiol gan gynnwys gweithio â'n cymunedau a'n partneriaid gyda'r nod o leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 • Cliciwch yma ar gyfer Proffil y Rôl
 • Cliciwch yma ar gyfer y Ffurflen Gofrestru

Lleoliad: Yr Heddlu cyfan

Cyflog: £19,521 – £21,618 (yn ogystal â lwfans sifft)

Oriau: 37 awr yr wythnos ar sail sifft

Dyddiad Cau: 02/05/2017 am 9am

Mae gan Gwent amgylchedd hyfryd ac o fewn mynediad hawdd i'r draffordd (M4), a llawer o fuddiannau eraill yn cynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau campfa am ddim
 • Pecyn Llesiant effeithiol