Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru am recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu a Ditectif Gwnstabliaid o heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref, sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym yn chwilio am Gwnstabliaid yr Heddlu o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff, rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol, yn ogystal â rhagolygon datblygu a dyrchafu.

Rydym hefyd am recriwtio Ditectifs sydd â sgiliau a phrofiad o reoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, delio â throseddau a hwylusir gan ddulliau seibr, a dealltwriaeth o amrywiaeth o wendidau a'r ffyrdd priodol o ymateb. (Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am Dditectif Ringylliaid ac Arolygwyr hefyd).

Os ydych yn credu bod gennych y sgiliau a'r brwdfrydedd angenrheidiol ac y gallwch ddangos ymrwymiad i gyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna gwnewch gais nawr.  Byddech yn cael y cyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, ac yn profi amrywiaeth eang o heriau gwahanol bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael eu fetio a chynnig geirdaon, llwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau ac Archwiliad Iechyd.

 

Mae Gwent a De Cymru yn ardaloedd amrywiol yn ddiwylliannol ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn, rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir a gr?p ethnig.

 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

Dydd cau:

30 August 2017

 

 

 

 

Gallwch gael gafael ar y ffurflen gais neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth dyddiad cau, drwy'r ffyrdd canlynol:

Os byddwch yn gwneud cais i Heddlu Gwent neu'r ddau heddlu, ewch i

Gwefan:                                https://www.gwent.police.uk/en/join-us/vacancies/

E-bost Cyswllt:                      [email protected]

Os byddwch yn gwneud cais i Heddlu De Cymru yn unig, ewch i

Gwefan:                                https://eservices.south-wales.police.uk/jobs/default.aspx

E-bost Cyswllt:                       [email protected]

Staff yr Heddlu

Bydd disgwyl i'r Rheolwr Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl ddarparu arweinyddiaeth strategol a rheoli tîm o bum gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl yn gweithio yn y gyfres cyfathrebu. Fel y rheolwr, bydd disgwyl i chi weithio gyda phartneriaid i weithredu Concordat iechyd meddwl Gwent a gweithio gydag arweinydd Iechud Meddwl Heddlu Gwent i ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi a gwella arferion gwaith. Y nod yw gwella ein hymateb i iechyd meddwl o fewn yr heddlu ac asiantaethau Partner.

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth ar Dydd Mercher, 16 Awst , 10 am-12.00yp a, Dydd Iau 24 Awst 2.00-16.00 yn Vantage Point, Ty Coch Way, Cwmbran NP44 7HF. Mae hwn yn gyfle i ni i dweud mwy wrthych am y swydd wag hon ac i chi ofyn eich cwestiynau. Os hoffech chi archebu lle ar sesiwn hon e-bostiwch [email protected].

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad

Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran

Cyflog

 £49,522 - £52,492  

Oriau

37 [Yr oriau gwaith yn bennaf dydd Llun – dydd Gwener ond mae disgwyl oherwydd anghenion y gwasanaeth fod yn wasanaeth 24/7 Bydd adegau y bydd angen ichi weithio y tu allan i oriau craidd.  Disgwylir hyn fel rôl y rheolwr i reoli'r galw am wasanaethau. Mae'r cyflog yn gyflog cynhwysol]

Dydd cau

7 Medi 2017 am 12 yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Bydd disgwyl i'r Rheolwr Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl ddarparu arweinyddiaeth strategol a rheoli tîm o bum gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl yn gweithio yn y gyfres cyfathrebu. Fel y rheolwr, bydd disgwyl i chi weithio gyda phartneriaid i weithredu Concordat iechyd meddwl Gwent a gweithio gydag arweinydd Iechud Meddwl Heddlu Gwent i ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi a gwella arferion gwaith. Y nod yw gwella ein hymateb i iechyd meddwl o fewn yr heddlu ac asiantaethau Partner.

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth ar Dydd Mercher, 16 Awst , 10 am-12.00yp, a Dydd Iau 24 Awst 2yp-4yp yn Vantage Point, Ty Coch Way, Cwmbran NP44 7HF. Mae hwn yn gyfle i ni i dweud mwy wrthych am y swydd wag hon ac i chi ofyn eich cwestiynau. Os hoffech chi archebu lle ar sesiwn hon e-bostiwch [email protected].

 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad

Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbran

Cyflog

 £40,316 - £43,884 

Oriau

37 [Yr oriau gwaith yn bennaf dydd Llun – dydd Gwener ond mae disgwyl oherwydd anghenion y gwasanaeth fod yn wasanaeth 24/7 Bydd adegau y bydd angen ichi weithio y tu allan i oriau craidd.  Disgwylir hyn fel rôl y rheolwr i reoli'r galw am wasanaethau. Mae'r cyflog yn gyflog cynhwysol]

Dydd cau

7 Medi 2017 am 12 yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr