Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Staff yr Heddlu

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid o bob cefndir, sy'n gwasanaethu gyda lluoedd eraill y Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym am recriwtio Ditectif Gwnstabliaid cymwys a phrofiadol gyda sgiliau a phrofiad yn rheoli amrywiaeth o ymchwiliadau cymhleth a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber, a dealltwriaeth o amrywiaeth o beryglon a'r ffyrdd priodol o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddiannau staff rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol a chyfle am ddyrchafiad ac i ddatblygu.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd rydym yn chwilio amdanynt, os ydych yn gallu ymrwymo i bresenoldeb a pherfformiad o safon uchel, ymgeisiwch yn awr.

Cewch gyfle i weithio gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a threfol, a chewch brofi amrywiaeth eang o heriau bob dydd.

Yn ogystal â'r ffurflen gais, bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn destun fetio a geirdaon a bydd gofyn iddynt lwyddo mewn cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a gwiriad iechyd. 

Mae Heddlu Gwent yn gwasanaethu ardal sy'n amrywiol ei diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn llwyr gynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a gr?p ethnig. 

Gallwch fynd at y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys gwybodaeth am y dyddiad cau, yma:

E-bost: centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk

Dirprwy Brif Gwnstabl

Ydych chi'n arweinydd heddlu ysbrydoledig sy'n awyddus i ymuno â heddlu blaengar sy'n perfformio'n dda? Ydych chi yr un mor frwdfrydig â ni dros blismona a phartneriaethau yn y gymdogaeth? Ydych chi'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau plismona o safon sy'n rhoi gwerth am arian? Allwch chi ddiogelu a sicrhau ein cymunedau?

Mae gan Heddlu Gwent record gyson o gyflawniad gweithredol ac ymrwymiad digamsyniol i ddarparu'r gwasanaethau plismona gorau posibl i gymunedau Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent a Chaerffili.

Mae hwn yn gyfle i unigolyn talentog, brwdfrydig ac arloesol ymuno â thîm dylanwadol bach o Brif Swyddogion sy'n ymrwymedig i gyflwyno newid. Bydd gennych ymagwedd gadarnhaol tuag at ddarparu lefelau uchel o berfformiad yn ogystal â phrofiad cadarnhaol o blismona gweithredol.

Os hoffech drafod y mater â'r Brif Gwnstabl presennol yn anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu ag ef ar 01633 642 280

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle naill ai i dderbyn Lwfans Milltiroedd Penodedig, neu i wneud cais i fod yn rhan o Gynllun Prydlesu Ceir y Prif Swyddogion.

Gellir cael pecynnau ymgeisio yn: https://www.gwent.police.uk/en/join-us/vacancies/

YMGEISIWCH NAWR

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Cwnstabliaid Gwirfoddol

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Cadetiaid yr Heddlu

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Gwirfoddolwyr

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.

Prentisiaethau

Yn anffodus, nid ydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl hon.