Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Swyddogion yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gyda Heddlu'r Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH)
 • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich canolfan asesu o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn mis Mawrth 2016)
 • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob sgôr isafswm gael ei gyflawni hefyd)
 • Rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru lawn heb fod ond yn cynnwys cerbydau awtomatig, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i: [email protected] 

Byddwch yn ymwybodol os byddwch yn llwyddiannus yn y cam didoli bydd angen i chi fod ar gael

Sesiwn Ymwybyddiaeth Gorfodol

3, 13 a 19 Mai 2017

Cyfweliad

Wythnos yn dechrau 17 Gorffennaf 2017

Prawf Cyffuriau a Biometrig

14 Awst 2017

Prawf Ffitrwydd

14 Awst 2017

Gwiriad Iechyd

Wythnosau yn dechrau 21 a 28 Awst 2017

 

Er gwybodaeth 

Llythyr Cynnig yn cael ei Gyflwyno

15 Medi 2017

Dyddiad Derbyn

23 Hydref 2017

Lleoliad: Yr Heddlu cyfan

Cyflog: Gan ddechrau ar £22,896 bydd Prif Gwnstabl yr Heddlu yn neilltuo pwynt cyflog 1 i unrhyw ymgeisydd sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol

 • Meddu ar Gymhwyster Plismona, sef o leiaf Tystysgrif Lefel 3 NVQ mewn Plismona, yn ôl diffiniad y Prif Swyddog
 • A oedd, cyn ei benodi, yn gwasanaethu fel Swyddog Cymorth Cymunedol sydd wedi'i gymeradwyo yn berson cymwys i ymgymryd â phatrôl annibynnol ac sydd wedi gwasanaethu am o leiaf 18 mis yn y rôl
 • A oedd, cyn ei benodi, yn gwasanaethu fel Cwnstabl Gwirfoddol sydd wedi'i asesu ac wedi cyrraedd statws ‘Diogel a Chyfreithlon’ yn ôl Safonau Cenedlaethol

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod yn dechrau ar Bwynt Cyflog 0 - £19773

Dyddiad Cau: 23/06/2017 am 4pm

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ymuno â'n Hadran Dysgu a Datblygu. Byddech yn goruchwylio'r tîm cefnogi hyfforddiant wrth ddarparu'r gwasanaeth a chymorth gweinyddol.

 • Cliciwch yma ar gyfer Proffil y Rôl
 • Cliciwch yma ar gyfer y Ffurflen Gais

Lleoliad: Vantage Point, Cwmbrân

Cyflog: £21,999 - £24,030

Oriau: 37 yr wythnos

Dyddiad Cau: 17/05/2017 am 4pm

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau campfa am ddim (mewn rhai safleoedd heddlu)
 • Pecyn Lles effeithiol

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ymuno â'n Huned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd, uned gydweithredol â Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddwch yn darparu cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth clyweledol er mwyn diwallu anghenion gweithredu a bodloni gofynion defnyddwyr yr Uned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd.

 • Cliciwch yma ar gyfer Proffil y Rôl
 • Cliciwch yma ar gyfer y Ffurflen Gais

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £24,813 - £26,535

Oriau: 37 yr wythnos

Dyddiad Cau: 17/05/2017 am 4pm

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau campfa am ddim (mewn rhai safleoedd heddlu)
 • Pecyn Lles effeithiol

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ymuno ag ystafell reoli'r heddlu. Byddwch yn cefnogi'r heddlu o ran systemau sy'n ymwneud ag ystafell gyfathrebu'r heddlu.

 • Cliciwch yma ar gyfer Proffil y Rôl
 • Cliciwch yma ar gyfer y Ffurflen Gais

Lleoliad: Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog

Cyflog: £17,943 - £19,122

Oriau: 37 yr wythnos

Dyddiad Cau: 17/05/2017 am 4pm

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau campfa am ddim (mewn rhai safleoedd heddlu)
 • Pecyn Lles effeithiol

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i gefnogi'r Pennaeth Cyllid a'r adran ehangach wrth ddarparu stiwardiaeth ariannol a chefnogaeth rheoli busnes er mwyn cyflawni blaenoriaethau Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn effeithlon ac yn effeithiol.

 • Cliciwch yma ar gyfer Proffil y Rôl
 • Cliciwch yma ar gyfer y Ffurflen Gais

Lleoliad: Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog

Cyflog: £36,570 - £39,522

Oriau: 37 yr wythnos

Dyddiad Cau: 17/05/2017 am 4pm

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau campfa am ddim (mewn rhai safleoedd heddlu)
 • Pecyn Lles effeithiol