Cyswllt Nad yw'n Argyfwng a Chyswllt Cyffredinol

Os nad oes angen cymorth brys arnoch, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, dylech ddeialu 101  (galwadau nad yw'n argyfwng).

Codir tâl o 15 ceiniog ar gyfer pob galwad i 101 o linellau daear a ffonau symudol - ni waeth pa mor hir rydych ar y ffôn.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, gallwch gysylltu â'r Heddlu drwy ddefnyddio ffôn testun drwy Typetalk ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys ar 18001 101.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 01633 838111

Os ydych am anfon llythyr atom drwy'r post, ysgrifennwch i:

Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ

Os byddai'n well gennych anfon e-bost atom: [email protected]

A oes angen i mi ffonio'r Heddlu?

Os nad oes angen gwasanaeth brys arnoch, mae ein staff wedi'u hyfforddi i sicrhau eich bod yn cael yr ymateb mwyaf priodol i'ch digwyddiad neu'ch ymholiad. Efallai y bydd sefydliad neu asiantaeth arall yn fwy addas i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Awdurdod Lleol

Gall eich awdurdod lleol helpu gydag amrywiaeth o faterion, o ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus i faterion yn gysylltiedig â ch?n, sbwriel/tipio anghyfreithlon i deithio a phroblemau parcio.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan eich Awdurdod Lleol

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Os ydych yn gweld tân, rhaid i chi gysylltu â gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar 999, a gofyn am y Gwasanaeth Tân.

Cyngor Dinesydd/Cyfreithwyr

Os oes anghydfod ynghylch yr elw o eiddo, perchnogaeth o eiddo, tir neu blant neu fynediad atynt, y gwasanaeth gorau i chi yw'r Ganolfan Cyngor Dinesydd

Mae'r Ganolfan Cyngor Dinesydd yn rhoi cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb ar eu hawliau a'u cyfrifoldebau. Os bydd angen i'r Heddlu ymateb i'ch sefyllfa, byddant yn eich cyfeirio at 101.