Yr Arolygydd Nigel Lewis

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Nigel Lewis sy'n gwasanaethu ardal canol Casnewydd

Helo a chroeso i fy mlog ar gyfer Mehefin sy'n rhoi gwybod i chi am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud yn y ddinas yn ystod y ddau fis diwethaf.

Mae blaenoriaethau canol y ddinas yn dal yr un fath, sef:

  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Begera
  • Economi'r nos

Dros yr wythnosau diwethaf, byddwch wedi gweld y negeseuon Twitter gen i a swyddogion @nptcentral yn gofyn i chi gwblhau'r arolwg o flaenoriaethau'r gymdogaeth. Mae'r ymatebion yn cael eu casglu a bydd eich dewis chi o flaenoriaethau'n cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y byddant yn dod i law.

Rydym wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd yn ystod mis Mehefin. Un o’r rhain oedd Ymgyrch Jig-so, lle rhoddodd swyddogion Casnewydd canolog gymorth i'n Tîm Caethwasiaeth Fodern yn yr orsaf drenau gan ddefnyddio ci heddlu a'i driniwr i dargedu troseddau cyfundrefnol a ffiniau sirol yn benodol. Esbonia Ditectif Ringyll Mandi Venn, Pennaeth y Tîm Caethwasiaeth Fodern a  Chydgysylltydd y Tîm Masnachu mewn Pobl yn Heddlu Gwent: "Mae rhwydweithiau rheilffordd yn cael eu defnyddio i symud cyffuriau Dosbarth A i mewn ac allan o Went.

"Cynhaliwyd ymgyrch heddiw yn bennaf i wirio lles unigolion a oedd wedi cael eu hadnabod yn yr ymgyrch ac i ganfod unrhyw elfennau troseddol yn ymwneud â Chaethwasiaeth Fodern. Y nod yw diogelu unigolion os bydd unrhyw ddatgeliadau'n cael eu gwneud. Heddiw, gwnaethom ddangos presenoldeb heddlu amlwg i atgoffa unigolion ein bod yn eu gwylio nhw. Gwnaethom arestio menyw o ardal Cas-gwent hefyd ar amheuaeth o feddiant o gyffuriau a reolir - mae hi yn y ddalfa ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau gyda'r ymgyrchoedd hyn yn awr fel rhan o Ymgyrch Jig-so - wrth i ni fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol yng Ngwent.

Cafodd ein hymgyrch leol 'OP RAPTOR' ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin lle'r oedd 30 o swyddogion yn canolbwyntio ar ardaloedd sy'n peri pryder yng nghanol y ddinas. Roedd yr ymgyrch ar waith o 3pm tan hanner nos ar y 1af ac roedd 30 o swyddogion o'r ardal blismona leol yn rhan ohono.

Crynodeb o'r gweithgareddau:

19 x stopio a chwilio

24 x achos o atafaelu alcohol mewn ardal Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

2 x achos o atafaelu beiciau oddi ar y ffordd

1 x VDRS wedi ei gyhoeddi

1 x gwarant cyffuriau brys allan o oriau - un yn y ddalfa a naw carreg o grac cocên wedi eu hatafaelu

1 x arést caethwasiaeth fodern (daethpwyd o hyd i un dioddefwr benywaidd hefyd ac mae yng ngorsaf Casnewydd Canolog yn aros am gyfieithydd).

2 x arést dan y drefn gyhoeddus

1 x arést Gwarant heb Fechnïaeth

Roedd y cynllun patrôl yn cynnwys patrolau ar droed o'r holl fannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol / troseddau wedi eu rhestru yn ôl adran gyda phresenoldeb amlwg ym mhob ardal yn ysbeidiol trwy gydol gyda'r nos. Cafodd hyn dderbyniad da iawn gan y cymunedau ac roedd yn gweithio'n dda fel tacteg i atal ac amharu ar droseddwyr. Gwaith da gan bawb a gymerodd ran.

Hoffwn ddiolch i'r gymuned am y cymorth a'r adborth a gawsom mewn perthynas â'r ymgyrch hwn a bydd yn dacteg y byddwn yn parhau i'w defnyddio.

Rydym yn anfon swyddogion allan ar batrôl ar droed yng nghanol y ddinas bob cyfle y cawn. Peidiwch â bod ofn mynd atyn nhw, sgwrsio gyda nhw a dweud eich pryderon wrthyn nhw. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi sylw iddynt ble bynnag y gallwn.

Yn olaf, parcio. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cymryd gofal o orfodaeth sifil o 1 Gorffennaf ymlaen. Rwyf wedi cytuno i roi cymorth iddynt wrth drosglwyddo'r awenau a bydd fy swyddogion cymorth cymunedol yn gwneud hynny er mwyn sicrhau bod y broses yn un rhwydd.

Diolch i chi am ddarllen.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpnptcentral
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned nigel.lewis@gwent.pnn.police.uk 

Yr Arolygydd Nigel Lewis