Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Cafwyd nifer o heriau ym mis Medi, gan gynnwys plismona nifer o ddigwyddiadau mawr yn ogystal ag ymdrin â nifer o ddigwyddiadau uchel eu proffil.

Cynhaliwyd angladd mawr y mis hwn ac er nad ydym yn plismona'r math hwn o ddigwyddiad fel arfer gwnaethom gydnabod y byddai niferoedd arfaethedig y bobl a fyddai'n bresennol yn amharu ar y traffig ar rai o'n ffyrdd mwyaf prysur. Roedd y gwaith ar y cyd rhyngom ni a Chyngor Torfaen yn golygu bod y digwyddiad wedi mynd rhagddo heb bryder ac er i ni weld cynnydd mewn tagfeydd traffig ni chafwyd unrhyw broblemau ehangach. Mae'r math hwn o weithio cydgysylltiedig gyda'n partneriaid statudol yn dangos sut rydym yn edrych ar amrywiaeth o broblemau mewn ffordd gydweithredol a sicrhau bod y bobl iawn wrth law i roi cyngor yn ystod y cyfnod yn arwain at y digwyddiad a darparu gwasanaethau allweddol ar y diwrnod. Rwyf wedi siarad yn flaenorol am y berthynas gadarnhaol sydd gennym ni yn Nhorfaen gyda nifer o'n partneriaid a dyma un enghraifft o hyn.

Fel sefydliad rydym yn aml yn ei chael yn anodd dangos a rhoi cyhoeddusrwydd i'r holl waith rydym yn ei wneud. Mae natur ein rôl yn y gymuned yn golygu bod llawer o’n gwaith yn gyfrinachol. Wedi dweud hynny, rwyf yn cydnabod ei bod yn bwysig gadael i gymunedau wybod beth rydym wedi bod yn rhoi sylw iddynt a buddiannau'r gweithgarwch hwn ble y bo’n bosibl.

Yn ystod y mis hwn lansiwyd tîm amharu newydd yn ein hardal, sy'n canolbwyntio ar ymdrin â phobl sy'n ymwneud â throseddau cyfundrefnol.   Mae'r tîm amharu hwn yn ceisio adnabod ac amharu ar weithgareddau anghyfreithlon lleiafrif sydd mor drafferthus yn ein cymuned. O fewn eu dau ddiwrnod cyntaf, gweithredwyd dwy warant cyffuriau a arweiniodd at atafaelu gwerth rhyw £10,000 o ganabis.

Mae arwyddion delio cyffuriau yn hawdd i'w gweld yn aml.  Cerbydau wedi parcio mewn meysydd parcio diarffordd lle mae cyfnewid yn digwydd ac yna'n gadael yw un o'r arwyddion mwyaf amlwg. Mae angen eich help chi yn y gymuned arnom ni i ganfod y gweithgareddau hyn er mwyn i ni ddefnyddio ein hadnoddau lle maen nhw'n fwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus.

Yn ogystal â chwiliadau wedi'u cynllunio ymlaen llaw, mae swyddogion wedi bod yn defnyddio eu pwerau stopio a chwilio yn effeithiol iawn, gan arwain at arestio dyn y credir sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau Dosbarth A ac atafaelu swm mawr o arian parod.

Yn aml, mae cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn mynd law yn llaw gyda'r math hwn o gamddefnyddio cyffuriau.  Rwyf yn cynnal sesiynau gwahoddiad agored gyda chynghorwyr etholedig ac mae fy nhîm yn cynnal cymorthfeydd heddlu bob mis yn eich ardal i wrando ar bryderon y cyhoedd. Fel y dywedais ar y dechrau, rydym yn gweld y rhain fel cyfle i wrando ar anghenion y gymuned ac yna rhannu pa weithgareddau sydd wedi digwydd. Dangosodd cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Medi gyda rhai o gynghorwyr Blaenafon yr holl waith da sydd wedi digwydd ond tynnodd sylw hefyd at y gwahaniaeth yn y ffordd rydym ni a'n partneriaid yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r hyn sydd wedi cael ei gyflawni. Rwyf yn hyderus y bydd newyddion yn cael ei ledaenu o fewn y gymuned yn awr ac rwy'n ddiolchgar i'n cynghorwyr bwrdeistref a chynghorwyr y dref am eu cefnogaeth barhaus.

Er ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i dargedu ymddygiad gwrthgymdeithasol di-baid rydym yn cydnabod nad ydym yn cael pethau'n iawn weithiau.   Os ydych chi'n teimlo bod problem ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned ac nad ydych wedi cael ymateb digonol gennym ni neu unrhyw asiantaeth arall, yna gallwch weithredu 'Sbardun Cymunedol’.   Bydd y sbardun cymunedol yn cael ei adolygu gan un pwynt cyswllt o fewn yr awdurdod lleol ac yna bydd panel adolygu'n penderfynu pa weithgareddau sydd eu hangen neu os cafwyd ymateb cymesur yn barod. Mae manylion y sbardun ar gael yma: https://www.torfaen.gov.uk/cy/CrimeEmergencies/CrimePrevention/Antisocialbehaviourandnuisance/Community-Trigger.aspx

Yn Nhorfaen rydym wedi ymroi i adeiladu cymunedau cadarn a sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel wrth fynd o gwmpas eu bywydau bob dydd. Mae Ymgyrch Sceptre yn fenter genedlaethol, yn targedu troseddau cyllyll a phobl sy'n cario arfau trwy’r amser.  Mae pobl sy'n cario arfau yn brin yn Nhorfaen ond mae hon yn broblem rydym yn ymwybodol ohoni. Bydd canlyniadau Ymgyrch Sceptre yn cael eu cyhoeddi yn y man ond yn y cyfamser, fel diweddariad dros dro, rhoddodd swyddogion gefnogaeth i'r ymgyrch trwy ddigwyddiadau stopio a chwilio wedi'u targedu. I gyd-fynd â hyn, gwnaethom weithio gyda thîm Safonau Masnachu Cyngor Torfaen a'n cadetiaid ifanc i geisio prynu cyllyll yn ac o amgylch siopau Torfaen. Rwy'n drist i ddweud na wnaeth pob un o'n siopau wrthod gwerthu cyllell i blant a oedd yn amlwg dan 18 oed. Bydd yr Heddlu a Safonau Masnachu'n ymdrin yn briodol â'r siopau a'r gwerthwyr hyn. Rwyf wedi dweud ar sawl achlysur mai ni sy'n gyfrifol am sicrhau bod ein cymuned a'i haelodau'n ddiogel ac mae'r gweithrediadau hyn yn ffordd o brofi arferion gweithio ein siopwyr. Wrth gwrs, fel rhieni a gwarcheidwaid neu ffrindiau a theulu dylanwadol, gallwch chi chwarae rhan hefyd trwy siarad am beryglon cario arfau a'r hyn a all ddigwydd o ganlyniad i wneud hynny. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am rywun sy'n cario cyllell yn anghyfreithlon, hysbyswch ni trwy ffonio 999, 101 neu drwy anfon neges uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallwch hefyd hysbysu'n ddienw trwy Crimestoppers.

Cafwyd newyddion trist am lofruddiaeth Thomas Gallagher yn Llanyrafon y mis hwn. Cafodd hyn gryn sylw yn y cyfryngau ac rwy'n ymwybodol bod llawer o bobl o'r ardal yn bryderus oherwydd gweithgareddau'r heddlu ar y diwrnod ac am nifer o ddiwrnodau wedyn. Bydd y tîm cymdogaeth yn cynnal cymorthfeydd stryd yn yr ardal i roi cyfle i chi gwrdd â nhw a thrafod unrhyw broblemau. Edrychwch ar wefan Heddlu Gwent a dewiswch y tîm sy'n berthnasol i'ch ardal chi i ddysgu mwy.

Diolch i waith ardderchog ein tîm plismona ac ymateb a gallu arbenigol yr Uned Cymorth Ardal, cafodd dau leidr a dorrodd i mewn i eiddo a dwyn cerbyd o'r tu allan iddo eu harestio. Ymatebodd swyddogion yn gyflym i'r digwyddiad ac o fewn 45 munud roeddent wedi adnabod y ddau ddyn a chawsant eu harestio'n fuan wedyn. Dyma'r math o weithgarwch y gallwch ei ddisgwyl gennym ni yn Nhorfaen - bod yn y lle iawn a gallu ymdrin â throseddau difrifol a gallu galw ar adnoddau arbenigol i'n helpu ni i blismona mewn ffordd effeithiol. Mae dau ddyn 32 a 20 oed wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau'n parhau.

Rydym yn cyhoeddi manylion dedfrydu pobl sy'n cael eu barnu'n euog yn y llys yn rheolaidd. Edrychwch am yr adran ‘Wedi'u Dal ac yn y Llys’ ar ein gwefan www.gwent.police.uk i gael y newyddion diweddaraf.

Hoffwn ofyn i bobl ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol. Nid ydym ni fel sefydliad yn rheoli nac yn gweld tudalennau cymunedol a gall sylwadau anghywir neu ymfflamychol achosi pryder o fewn cymunedau neu gallant fod yn drosedd y gallwch gael dirwy neu ddedfryd o garchar amdani. Yn ddiweddar gwnaethom ymdrin â digwyddiad ac aeth aelod o'r teulu at dudalen cyfryngau cymdeithasol lleol a chyhoeddi manylion am yr achos a allai fod wedi golygu sgil-effeithiau difrifol i'r achos llys a'r ymchwiliad. Er fy mod yn deall bod pobl yn emosiynol iawn yn yr amgylchiadau hyn, sicrhewch nad ydych yn gwneud sylwadau ar achosion sy’n mynd rhagddynt ac yn rhoi manylion a allai arwain at ymchwiliad pellach gan swyddogion, yn arbennig os ydych yn gwneud sylwadau gyda gwybodaeth sensitif am ddioddefwr neu droseddwr.

I orffen, rydym yn mynd i mewn i fis Hydref yn awr pan fydd pobl yn edrych ymlaen at ddathlu Calan Gaeaf a bydd tân gwyllt ar gael yn helaeth. Sicrhewch os ydych chi'n cymryd rhan yn y dathlu eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel a chyfreithlon.   Bydd yr holl wasanaethau golau glas yn profi rhywfaint o alw ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn felly ymddwyn yn gyfrifol a pheidio â pheryglu eich hun na phobl eraill yw'r peth mwyaf y gallwch ei wneud i helpu. Mwynhewch eich hunain ond nid ar draul eich diogelwch neu ansawdd bywyd chi na neb arall.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'Connell@gwent.pnn.police.uk   

Yr Arolygydd Phil O'Connell