Dwyn o geir yn nwyrain Casnewydd

Rydym yn annog perchnogion cerbydau yn nwyrain Casnewydd i gymryd camau priodol i gadw eu heiddo'n ddiogel, yn dilyn nifer o ladradau diweddar yn yr ardal.

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn wardiau Maendy ac Alway, lle mae troseddwyr wedi targedu cerbydau wedi parcio a cherbydau heb neb yn gofalu amdanynt, gan ddwyn platiau rhif ac eitemau o'r tu mewn.

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Leanne Pole, o Dîm Plismona Cymdogaeth Dwyrain Casnewydd: "Mae'n amlwg bod nifer o'r lladradau hyn yn cael eu cyflawni gan bobl sy'n cipio cyfle, gan fod cerbydau wedi cael eu gadael heb eu cloi ar rodfeydd. Er ein bod yn parhau i ymchwilio, hoffem atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl gamau angenrheidiol i amddiffyn eu hunain rhag troseddau. Peidiwch â gadael eich hun yn agored i'r math hwn o drosedd."

Hysbyswyd am ladradau mewn nifer o leoliadau yn yr wythnosau diwethaf, gan gynnwys Cilgant Myrddin, Heol Caerllion, Rhodfa Constable, Heol Catsash, Cylch Elgar, Bryn Cot, Rhodfa Orb, Rhodfa Seabreeze, Gerddi Lysaght, Ffordd Tantallus, Heol Clarke, Heol Llanwern a Heol Aberddawan.

Anogir gyrwyr i gadw eitemau gwerthfawr o'r golwg, neu i'w tynnu o'r cerbyd, pan nad ydynt yn cael eu defnyddio a ble'n bosibl, i barcio a gadael cerbydau mewn ardaloedd gyda digon o olau, gyda theledu cylch cyfyng.

Ychwanegodd Cwnstabl Heddlu Pole: "Hoffwn annog unrhyw un sy'n teimlo ei fod wedi dioddef y math hwn o drosedd i roi gwybod i ni ar unwaith er mwyn i ni wneud ymholiadau cyn gynted â phosibl, er mwyn ceisio canfod pwy sy'n gyfrifol."

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 420 o 3/5/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu, cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111.